Fogalomtár

Addicionalitás
Az Európai Unió támogatási politikájának négy alapelvének egyike (addicionalitás, partnerség, programozás, átfogó célrendszer szerinti felhasználás). Az addicionalitás azt jelenti, hogy a pályázatokon elnyert Uniós összegeket az adott tagállam fejlesztéspolitikájának megerősítéseként, a nemzeti forrásból származó támogatások kiegészítéseként kell nyújtani.
 
forrás:
EU regionális politika
Ágazati fejlesztés
Adott szakpolitika, szakágazat speciális, saját szakterületre koncentráló (jellemzően országos szintű) fejlesztési elképzeléseinek és ezek megvalósulásának összessége. A fejlesztési irányok, célok, prioritások kijelölése során az alapvető rendezőelv az ágazati szemlélet, azaz térségek és területi különbségek helyett az alágazatonként és résztémánként megfogalmazott fejlesztési célok, beavatkozási területek dominálnak.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Ágazati stratégiák
Egy ágazat fejlesztési stratégiája. az ágazati stratégiák jellemzően rögzítik a fejlesztések céljait és eszközeit, célrendszerük legtöbbször helyzetelemzésre és helyzetértékelésre épül. a fejlesztési eszközöket jelentő beavatkozásokat gyakran prioritásokba rendezi, és meghatározza az egyes beavatkozások feltételeit, felelőseit, erőfor¬rásigényét és ütemezését. Magyarországon nincsen egységes szabályozás az ágazati tervezésre, ezért a legkülönfélébb elnevezésű, időtávú, strukturálású és részletezettségű ágazati stratégiák vannak érvényben
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv.
Területfejlesztés
Ágazati tervezés
Az egyes szakpolitikákhoz, ágazati szakterületekhez kapcsolódó, jellegéből adódóan egy-egy ágazat szemléletét közvetítő tervezési tevékenység. tárgya a területi tervezés komplex, több ágazatot, a környezeti, társadalmi, gazdasági struktúrákat érintő tárgyával szemben csak egy-egy ágazatra terjed ki.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Agglomeráció
Olyan összeépült településegyüttes, melyben egy központi város és az azt körülvevő térség, elővárosi gyűrű között különösen szoros kapcsolat van, a foglalkoztatottak nagy arányban ingáznak az agglomeráció központi városába (policentrikus agglomeráció révén városaiba). Az agglomerációkat általában magas népsűrüség, gazdasági aktivitás jellemzi. Magyarországon a legkiterjedtebb agglomeráció Budapest térsége.
 
forrás:
Településfejlesztés
Településrendezés
Területfejlesztés
Területrendezés
Agrár-vidékfejlesztés
Az EU Közös Agrárpolitikájának második pillére, a vonatkozó uniós rendeletben meghatározott intézkedésekre kiterjedő tevékenységek megnevezése. Hazánkban a vidékfejlesztés támogatási szakpolitikai ágával szinte teljes egészében megfeleltethető. Elsősorban területfejlesztési politikai koordináció révén válhat a vidékfejlesztési politika szerves részévé.
 
forrás:
Vidékfejlesztés
Akcióterv
Az Új Magyarország Fejlesztési terv operatív programjainak megvalósítását szolgáló prioritások támogatásainak felhasználási feltételeit és szabályait rögzítő operatív tervdokumentum. az akciótervek 2-3 éves időtartamra szólnak, az egyes pályázati konstrukciókat és projekteket ismertetik.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Akciótervi időszak
Az akciótervek megvalósításának időintervalluma. Az egymást követő akciótervi időszakok 2007 és 2013 között: 2007–2008, 2009–2010, 2011–2013.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Alátámasztó munkarészek
A településrendezési terv jóváhagyandó munkarészeit megalapozó vizsgálatokat, számításokat tartalmazó szakági munkarészekből és egyéb hatástanulmányokból álló anyagok összessége. kötelező és egyéb alátámasztó munkarészek.
 
forrás:
saját definíció
Településrendezés
Állami beavatkozások
A fejlesztéspolitika állami beavatkozásai az állam újraelosztási és stabilizációs funkcióinak eszközei. Céljuk a piacok működési kudarcainak ellensúlyozása, a jövedelmek újraelosztása révén a szociális és jóléti kiadások biztosítása, valamint az egyenletes gazdasági növekedés, a teljes foglalkoztatás és az árstabilitás biztosítása, a belső és külső pénzügyi egyensúly megőrzése. Ezt a költségvetési (az állami bevételek és kiadások, valamint ezek egyenlegére vonatkozó döntések összessége) és a monetáris politika (a kormányzat – a központi bank – azon célkitűzéseinek és eszközeinek összessége, amellyel a pénzpiacot szabályozza) alakításával biztosítja.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Alulhasznosítottt területek
Olyan, többségében belterületen elhelyezkedő területek, melyeknek a jelenleginél jelentősen nagyobb kihasználtságuk (termelő tevékenységgel, lakó-, vagy rekreációs funkciók nyújtásával) is megvalósítható lenne.Tipikusan ilyenek a barnamezős területek (volt ipari vagy katonai területek, épületek). A jelentősen nagyobb kihasználtság-növekedés nem járhat a beépítettség és a burkolt területek arányának növelésével. Alulhasznosított terület nem lehet belterületi zöldterület, termőterület és természetközeli terület.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Településfejlesztés
Területfejlesztés
Aprófalu
500 főnél kevesebb népességű település.
 
forrás:
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Vidékfejlesztés
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
Országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek, lignit és barnakőszén, ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területek találhatók.
 
forrás: 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
Területrendezés
Átfogó cél
A területfejlesztési politika azon fejlesztési célja az OTK-ban, mely elérése elsősorban hosszú távon biztosítható, az ország egész területi rendszerére hatással van. Az átfogó célok csoportjainak elemeire épülnek az egyes területi célok.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
Területfejlesztés
Átfogó területfejlesztési megközelítés
A területfejlesztési politika olyan megközelítése, amely minden olyan tényezőt figyelembe vesz, mely nagy valószínűséggel hatással van az egyes terület térségi fejlesztésére, függetlenül annak természetétől (természeti tényezők, mint például a klímaváltozás vagy a természeti kockázatok, magánberuházásokhoz kapcsolódó emberi tevékenységek, vagy társadalmi / kulturális magatartás, különféle témájú közpolitikák stb.). Különös figyelmet szentel a területi hatású köz(szektor)politikák koherenciájára, illetve a területi kohézió magas fokának biztosítására és az olyan hiányosságok elkerülésére, mint az elégtelen szinergiák léte, az erőforrás-allokáció szuboptimális hatásai és a kívánatos területi fejlődést ellensúlyozó területi hatások keletkezése.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Autonóm energiagazdálkodási rendszerek
A vezetékes energiahálózatoktól független, kis teljesítményű energiaellátó létesítmények és módszerek, amelyek elsősorban a megújuló energiaforrások hasznosítására alapoznak. A helyi adottságoktól függően alkalmasak kisebb közösségek energiaigényének költséghatékony módon történő teljes fedezésére, illetve kiegészítő energia kinyerésére és szolgáltatására.
 
forrás: 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
AVOP
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program; az első Nemzeti Fejlesztési Terv egyik operatív programja. A koordinálásáért felelős kormányzati szerv a Vidékfejlesztési Minisztérium.
 
forrás:
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Vidékfejlesztés
Barnamező
Korábban használt, jelenleg használaton kívüli vagy alulhasznosított terület, mely nincs mező- vagy erdő-gazdasági művelés alatt és nem borítja természetes növénytakaró vagy belterületi zöldterület. Jellemzően többségében mesterséges felszínborítás jellemzi, beépített vagy burkolt terület, gyakran városi térségben található egykori iparterü¬let, gazdasági terület, vasútterület, illetve felhagyott, használaton kívüli laktanyaterület.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Településfejlesztés
Területfejlesztés
Barnamezős terület
Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, amelyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel lehet terhelt, ugyanakkor lehetséges a terület újra-használata a terület megtisztítását követően. Néha a barnamezős terület fogalmát olyan korábban hasznosított területek megjelölésére is használják, melyeket már felhagytak, és nem szükségszerűen szennyezettek. Általában barnamezős területek a városok ipari körzetében találhatók, olyan területeken, ahol elhagyott gyárak, kereskedelmi épületek, illetve egyéb korábban szennyező tevékenységek örökségei vannak jelen. Kisebb barnamezős területek lelhetők fel a régebbi lakónegyedekben vegytisztítók, benzinkutak stb. környékén. Míg egyes szennyezett barnamezős területek évtizedek óta használaton kívül vannak, újabban nagy hangsúlyt fektetnek ezek kármentesítésére és rehabilitációjára, mivel a kereslet egyre nő a fejleszthető területek iránt.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Településfejlesztés
Beavatkozási területek
A célok, részcélok elérését biztosító beavatkozások. Nem teljes körűen rögzítettek, leginkább csak a megvalósításban nélkülözhetetlen elemekre terjednek ki, felsorolásuk bővíthető. A vázolt tevékenységek különböző ágazatok és területi szintek kompetenciáit érinthetik, szabályozási, pénzügyi, közösségszervezési eszközök használatára utalhatnak. A stratégiai és operatív tervezési fázis programjainak intézkedéseibe épülhetnek be.
 
forrás:
Területfejlesztés