Kiemelt térségek

2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei 2019. március 15-től lesznek hatályosak, térképi mellékletei a https://www.e-epites.hu/trtv -n érhetők el.
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét az Országgyűlés 2000-ben fogadta el és emelte törvényi szintre (Balaton törvény). Azóta többször módosult, a legátfogóbb felülvizsgálatot követően 2008-ban lépett hatályba a módosított törvény.

Hatályos 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
A jelenleg hatályos Balaton törvény szövege, mellékletei, a térképlapok georeferált formátumban és a módosítás indoklása letölthető.
tovább
 
1197/2009. (XI. 20.) Korm. határozat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény felülvizsgálatából adódó és a balatoni vízpart-rehabilitáció megvalósításával kapcsolatos feladatokról
A Balaton törvényből és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekből adódó feladatok végrehajtásáról a Kormány 2009-ben, a módosított Balaton törvény 2008 évi megjelenését követően határozatban rendelkezett. A kormányhatározat a feladatokat határidőhöz kötötten 2016-ig tartalmazza.
tovább
 
Kapcsolódó alátámasztó dokumentumok
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 évi CXII. eredeti törvényt a 2003 és 2008 között lezajlott felülvizsgálat eredményeként a 2008. évi LVII. törvény módosította. A 2008. évi módosító törvény és annak indoklása ill. az eredeti 2000. évi Balaton törvény archív formában letölthető.
tovább
 
A 2003-2008 évi felülvizsgálat munkaközi anyagai
A Balaton törvény öt éves felülvizsgálati szakaszának tervezési anyagai közül a mérföldköveknek számító dokumentumok letölthetők.
tovább
 
Kapcsolat
 
Jogalkotási, hatósági eljárás ügyekben:
Gyarmati Edit Amália
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
edit.gyarmati@me.gov.hu

 
Tervezés területén:
Faragóné Huszár Szilvia
Lechner Nonprofit Kft.
Tel: 06 1 279 2640

Térképmellékletek megrendelése ügyében:
Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ Ügyfélszolgálat
Tel: 06 1 361 0206
e-mail: adatbank@lechnerkozpont.hu
 

forrás:
Lechner Nonprofit Kft.Térségi Tervezési Osztály
Kormányzati Portál jogszabálykereső
 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 2011. évi módosítása

2011. május 23-án az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi LXXXVIII. törvényt a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról. A módosítás célja a 2008-ban módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel való összhang megteremtése, a 2005. óta megváltozott ágazati érdekek, valamint az eltelt időszakban elfogadott településrendezési tervekben foglaltak térségi szintű, területrendezési tervbe való integrálása volt. A törvény 2011. szeptember 1-jén lépett hatályba.

A törvény szövege a Magyar Közlöny 2011. évi 76. (2011. július 5.) számának 22 479 – 22 517. oldalain.

 
A 2011. évi LXXXVIII. törvény III. melléklete - 2. számú (térképi) melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez
 
A 2011. évi LXXXVIII. törvény IV. melléklete - 3. számú (térképi) melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez
 
 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve felülvizsgálatának és módosításának Környezeti Vizsgálata
Készítette: dr. Kollányi László, 2011. április
 
A stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a környezeti hatásvizsgálatból (KHV) kifejlődött olyan eszköz, amely a konkrét beruházásokhoz hasonlóan, de léptékét tekintve annál sokkal szélesebb értelemben véve az ágazati vagy országos fejlesztési koncepciók, programok környezeti hatásait vizsgálja. A két hatásvizsgálati forma alapvető különbségei ebből a léptékbeli eltérésből származnak. A stratégiai környezeti vizsgálatoknak ezért két megközelítése létezik. Az első szerint a vizsgálat a hagyományos környezeti vizsgálat módszertanának kibővítése fejlesztési koncepciókra, programokra. A másik a célorientált megközelítés (a jogszabályba is ez került), ami szerint a környezeti célokat kell integrálni a tervezési folyamatba, dokumentumokba. Az agglomeráció területrendezési terv programjához kapcsolódóan készülő környezeti vizsgálat (SKV) fő célja, hogy a tervezési, az egyeztetési és az elfogadási folyamatban segítse a körültekintő fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő döntéshozatalt.
 
 
 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve felülvizsgálatának és módosításának Natura 2000 hatásbecslés dokumentációja
Készítette: dr. Kollányi László, 2011. április
 
A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció a tervek vagy beruházások a Natura2000 területekre gyakorolt hatását vizsgáló 266/2008 (XI. 6. ) Korm. rendeletével módosított 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 10. §‐ban meghatározottak alapján a 14. Melléklet figyelembevételével készült. A hatásbecslési dokumentáció számos tekintetben úttörőnek tekinthető, mert regionális léptékben még nem készült ilyen jellegű dokumentáció.
 
 
 
 
 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításának tervezete. Az egyeztetések eredményei alapján átdolgozott dokumentáció – Megalapozó munkarészek
Készítette: PESTTERV Kft., 2011. február
 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996 évi XXI. törvény meghatározása szerint az ország társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő „kiemelt térségeire” területrendezési tervet kell készíteni. A (Tft) törvény 6. § (d) pontja értelmében a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét az Országgyűlés törvénnyel fogadja el. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény 2005-ben hosszú távra és előremutató módon határozta meg a térség területfelhasználásának és a műszaki infrastruktúra hálózatoknak a térbeli rendjét, a 2010 évi felülvizsgálat és módosítás nem irányul a terv koncepciójának alapvető megváltoztatására, hanem csak az eltelt időben bekövetkezett változtatások érvényesítésére. 2010 májusban készült el a Törvény módosítására vonatkozó szakmai anyag első változata, melyet a Belügyminisztérium 2010. június 16-án küldött ki egyeztetésre a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint. A 2010 évi széleskörű egyeztetés során beérkezett valamennyi véleményt, a tervezői válaszokat, valamint a tervezet módosítására irányuló változtatásokat és megállapodásokat Az egyeztetési eljárás során érkezett vélemények feldolgozása, tervezői válaszok, ágazati állásfoglalások című 2011. februárjában dokumentált kötet tartalmazza. Az egyeztetés során beérkezett vélemények és javaslatok figyelembevételével a tervezet 2011 januárjában átdolgozásra, majd közigazgatási egyeztetésre került. A közigazgatási eljárás során érkezett vélemények feldolgozását, a szakmai állásfoglalásokat a 2011. februárban elkészült dokumentáció tartalmazza. A BATrT módosítás tervezete a közigazgatási egyeztetési eljárás eredményei figyelembevételével, a tárcaközi egyeztetések megállapodásait is figyelembevéve ismételt átdolgozásra került. Jelen kötet a kormányelőterjesztés tervezetének szakmai háttéranyaga, amely a 2010 májusában dokumentált EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ második kötetének – az egyeztetések eredményei figyelembevételével átdolgozott, a kormányelőterjesztés 2011. március 18-i változata tartalmával összhangban lévő – aktualizált és kiegészített változata.
 
 
A közigazgatási eljárás során érkezett vélemények feldolgozása, szakmai állásfoglalások
2011. február-április
 
Jelen dokumentum a közigazgatási eljárás során érkezett vélemények feldolgozását,  szakmai állásfoglalásokat tartalmazza.
 
Kézikönyv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény alkalmazásához
Készítette: PESTTERV Kft., 2011. december
 

Kézikönyv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény alkalmazásához (2011)A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT.) módosítása 2011. szeptember 1-én lépett hatályba, mely törvény a keretfeltételeket határozza meg az agglomerációval érintett települések településrendezési eszközeinek készítéséhez, illetve módosításához. A BATrT. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény kiegészítő törvényeként készült, ezért a két jogszabályt együtt kell alkalmazni. Az agglomerációval érintett települések településrendezési eszközeinek készítése vagy módosítása során a BATrT. ismerete nem elegendő, ezért a Belügyminisztérium megbízásából a PESTTERV Kft. elkészített egy kézikönyvet a BATrT. alkalmazásához, amely egységes szerkezetben tartalmazza mindazon jogszabályokat, amelyeket a településrendezési eszközök készítése vagy módosítása során alkalmazni kell.

 
Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata szerint többek között a minisztériumoktól (így a Belügyminisztériumtól is) származó útmutatók, jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért az agglomerációval érintett települési önkormányzatok, illetve egyéb államigazgatási szervek kizárólag a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kötelesek eljárni. A kézikönyv nem keletkeztet sem jogot, sem kötelezettséget, az abban foglaltakra az önkormányzati döntések, valamint hatósági határozatok és szakhatósági állásfoglalások meghozatala során hivatkozni nem lehet.
 
CsatolmányDátumMéret
[file] A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve felülvizsgálatának és módosításának Környezeti Vizsgálata és Natura 2000 hatásbecslése
Összefoglaló
Készült a Belügyminisztérium megbízásából, Budapest, 2012. április
18/07/12 3:04 pm13.43 MB
[file] A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve felülvizsgálatának és módosításának Környezeti Vizsgálata
2011. április
Készítette dr. Kollányi László
30/05/11 3:01 pm2.36 MB
[file] A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve felülvizsgálatának és módosításának Natura 2000 hatásbecslési dokumentációja
2011. április
Készítette dr. Kollányi László
13/04/12 2:30 pm19.36 MB
[file] A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításának tervezete
Az egyeztetések eredményei alapján átdolgozott dokumentáció - Megalapozó munkarészek 2011. február
Készítette a PESTTERV Kft.
30/05/11 3:01 pm11.11 MB
[file] A közigazgatási eljárás során érkezett vélemények feldolgozása, szakmai állásfoglalások
2011. február-április
30/05/11 3:01 pm688.49 KB