DATOURWAY – A „nagy európai vízi út" természeti és kulturális értékeinek védelme és fejlesztése

Nyomtatóbarát változat
 
 
Előzmények

A transznacionális munka előkészítése 2008-ban magyar kezdeményezésre indult és 2009 tavaszán, a Délkelet-Európai Területi Együttműködési Programhoz (SEE) benyújtott javaslat elfogadása nyomán vette hivatalos kezdetét. Az Európai Unió és a nemzeti kormányok támogatásával megvalósuló „DATOURWAY” projekt során 2012-ig hét ország szakemberei – magyar vezetéssel – közös munkával tárják fel a Duna térség turisztikai adottságait, közös adatbázist hoznak létre, valamint stratégiát és mintaprojekteket dolgoznak ki a térség turisztikai fejlesztésére. A Duna mente páratlan turisztikai adottságokkal rendelkezik, vonzó táji-kulturális környezete, kiemelkedő idegenforgalmi attrakciói sokrétűek. A lehetőségek optimális hasznosítását azonban korlátozzák a határokon átnyúló ökológiai és környezeti károk és szennyezések, valamint a táj és a települések eltérő terhelhetősége. További problémát jelentenek a turisztikai infrastruktúra, a megközelíthetőség hiányosságai, valamint a rurális térségek lakosságának alacsony életszínvonala. A Duna menti önkormányzatok turisztikai együttműködéséhez közös turizmusfejlesztési stratégiára van szükség, amely segítséget nyújthat a mindeddig ellenőrizhetetlen és koordinálatlan fejlesztések összehangolásában és hatékonyságuk növelésében. A projekt során a sokszínű funkciók nemzetközileg is összehangolt turisztikai fejlesztésére partnerség jött létre 7 ország (Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország és Olaszország ) 16 intézményének részvételével. A projekt teljes körű vezetéséért és megvalósításáért a projekt vezetőpartnere, a VÁTI Nonprofit Kft. felel.

 
A projekt célja

A projekt fő célja: hozzájárulni a Duna mente fenntartható területfejlesztéséhez közös turisztikai stratégia megfogalmazásával, valamint különböző mintatérségekre vonatkozó pilotprojektek kidolgozásával.

Specifikus célok:
 • A környezeti állapot és az életminőség javítása a nemzetközi együttműködés eszközeivel
 • A régió kiegyenlített területi fejlődésének elősegítése, a perifériák és a közlekedési árnyékterületek integrálásával
 • A vidéki-városi települések közötti munkamegosztás összehangolása, kiegyenlítése, potenciális fejlődési erőforrások feltárása
 • A helyi gazdasági kondíciók javítása a turizmus fejlesztésével, kiemelten a rurális térségekben
 • Tapasztalatcsere a turizmusfejlesztés tervezésében, valamint új, átlátható megközelítések, módszerek kialakítása
 • A települési funkciók, a turisztikai tevékenységek és az infrastruktúra összhangjának biztosítása
 • Határmenti és transznacionális együttműködések elősegítése
 • A magántőke és a közpénzek közötti koordináció megteremtése a fejlesztések hatékonyságának növelése érdekében
 • A Duna kulturális összekötő szerepének növelése a tradicionális kapcsolatok helyreállításával
 • A táj és a települések eltartó képességének feltárása
 • A nemzetközi jó gyakorlatok és eredmények hasznosítása
 • Ajánlások megfogalmazása a partnerországok minisztériumai számára;
A célcsoportok: önkormányzatok, közösségi szervezetek, turisztikai befektetők és nemzeti, illetve regionális hatóságok, fejlesztési ügynökségek.
 

A projekt tartalmi elemei

A projekt több, egymással összefüggő tevékenység megvalósításával segíti a kitűzött célok elérését. A hat Duna menti országra kiterjedő közös GIS alapú adatbázis, valamint a közösen kialakított vizsgálati módszertan nyújt alapot a Datourway térség állapotának összehasonlító, feltáró vizsgálatához, az egyes nemzeti vizsgálatok teljes tervezési térségre kialakított szintéziséhez. Ezt követi egy közös transznacionális turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása a Duna délkeleti szakaszára, majd területpolitikai ajánlások megfogalmazása. A stratégiaalkotással egy időben öt turisztikai mintaprojekt is elkészült, melyeknek stratégiai fejlesztési céljai beépülnek a közös nemzetközi stratégiába. A projekt további eredménye egy széleskörűen hozzáférhető turisztikai információs weboldal a Duna e szakaszának adottságairól, idegenforgalmi lehetőségeiről és szolgáltatásairól, valamint az érintett települések kínálatáról. Végül egy széleskörű partnerséget tömörítő Duna menti hálózat is létrejött bolgár irányítással, amelybe a turisztikai vállalkozások, civil szervezetek, szövetségek, önkormányzatok kaptak meghívást.
 

A projekt munkafolyamata, eredményei

A Duna menti turizmus helyzetének nemzeti és szintetizált vizsgálatának közös módszertanáról és adatbázisának alapjairól 2009 augusztusában született partnerségi megállapodás. Ezt követően megkezdődött a nemzeti vizsgálatok és adatbázisok kidolgozása a hat Duna menti partnerországban (Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, valamint Horvátország és Szerbia). A nemzeti vizsgálatok alapján 2010-ben elkészült a közös szintézis. Az elemzés kiemeli a kiaknázandó lehetőségeket és erősségeket, a legyőzni kívánt akadályokat és problémákat, valamint az elkerülendő vagy mérséklendő veszélyeket. Az integrált, cselekvésközpontú értékelés a stratégia-kialakítás folyamatos munkájának az alapja. Az olasz projektpartner rendezésében a 2010 szeptemberében, Ferrarában megtartott munkaülésen a stratégiaépítés alapjául szolgáló közös szintézis eredményeit a VÁTI képviselői mutatatták be, majd a Területfejlesztési Tudományos Egyesület képviselői elindították a közös stratégiaépítési folyamatot. A stratégia a turizmus fenntartható fejlődésére koncentrál, területi megközelítéssel. Bár a turizmusnak közismerten fontos szerepe van az átfogó társadalmi-gazdasági növekedés elősegítésében, még nem készült konzisztens turisztikai stratégia a terület egészére. A DATOURWAY projekt a célhoz tett első lépés: turisztikai fejlesztési stratégia a teljes Duna menti térségre a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig. A tématerület részeként készült el egy Befektetési kézikönyv is, amely az egyes országok kiajánlható potenciáljai mellet konkrét befektetésre érdemes példákra hívja fel az érdeklődők figyelmét. A partnerség a közös stratégia tapasztalatai alapján összeállította a fejlesztéspolitikai ajánlások gyűjteményét, amelyet a partnerországok eljuttatnak a nemzeti területfejlesztési és turisztikai szaktárcák képviselőihez.


A projekt keretében elkészült egy turisztikai információs adatbázis és honlap is a Duna menti települések turisztikai szempontból releváns adottságainak, értékeinek feltárására, amelynek koordinálása a VÁTI vezető partneri feladata. A felhasználóbarát – térképi és települési kereső funkciók alkalmazásával történő – navigáció képezi a már működő honlap lényegét.
 
DATOURWAY projekt területhasználat
forrás:Corine land cover (2000), European Environmental Agency

A projekt további fontos építőeleme az öt pilot projekt, amelynek munkaindító értekezletére 2010 októberében került sor a romániai Tulceában. A román partnerek által vezetett tématerület közös módszertana és munkaterve alapján 2011 tavaszán készültek el a helyzetelemző tanulmányok, turisztikai stratégiák és akciótervek. A helyi közösségek részvételével kialakított modell projektek helyszínei az Alsó-Ipoly mente (magyar–szlovák), a Béda-Karapancsa – a turizmus révén gazdasági fellendülésre számító – térség (magyar–szerb–horvát), Vidin-Calafat – a város és vidéke turisztikai kapcsolatainak – térsége (román–bolgár), a Pó és Duna-delta térség (román–olasz), valamint egy horizontális célterület a Duna e szakaszán zöldút hálózat kialakítása céljából. A bolgár partnerek által vezetett hálózatépítési folyamat keretében készült el az ún. Nagy Folyók projektjei kézikönyv, amely a Duna mentén sikeresen megvalósított turisztikai projektekből ad ízelítőt.

A munka folyamatáról, partnereiről, eredményeiről további információ található a www.datourway.eu honlapon. Az elkészült eredmények nyilvánosak, a publikációk a projekttitkárságon elérhetők.

 

Összeállította:
Majorné Vén Mariann
projektvezető
VÁTI Nonprofit Kft
Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda
Sárdi Anna
szakmai projektvezető
VÁTI Nonprofit Kft
Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda
 
Képek forrása:
VÁTI Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda