Országos Területrendezési Terv

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei 2019. március 15-től lesznek hatályosak, térképi mellékletei a https://www.e-epites.hu/trtv -n érhetők el.
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: OTrT törvény) az Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-ban került sor. Az OTrT törvény 29. §-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. Ennek megfelelően a törvény soron következő módosítása 2013-ban megtörtént: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2013. december 9-én elfogadta, a törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett.
 
 
Letöltéssel kapcsolatos információ: A térképek előtti pdf ikonra klikkelve a böngésző letölti és nem megnyitja a pdf-et. A csatolmányok nagy mérete miatt javasolt a letöltést választani.
 
 
Az OTrT térképi mellékletei (2014.01.16.):
 

 
Az OTrT térképi mellékletei georeferált formátumban:
 

Csatolmány
Dátum Méret
[file] Az Ország Szerkezeti terve 17/02/14 2:36 pm 35.53 MB
[file] Országos ökológiai hálózat 17/02/14 2:40 pm 27.99 MB
[file] Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 17/02/14 2:44 pm 22.55 MB
[file] Jó termőhelyi adottságú szántóterület 17/02/14 2:46 pm 23.93 MB
[file] Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 17/02/14 2:47 pm 26.25 MB
[file] Tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő terület 17/02/14 2:48 pm 22.04 MB
[file] Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 17/02/14 2:49 pm 19.5 MB
[file] Országos vízminőség-védelmi terület övezete 17/02/14 2:50 pm 19.81 MB
[file] Nagyvízi meder és VTT szükségtározók területének övezete 17/02/14 2:51 pm 14.58 MB
[file] Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 17/02/14 2:52 pm 16.26 MB
 
 
Az OTrT háttéranyagai:
CsatolmányDátumMéret
[file] AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XXVI. TÖRVÉNY FELÜLVIZSGÁLATA
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ÉS NATURA 2000 HATÁSBECSLÉSI DOKUMENTÁCIÓ
(Egyeztetési eljárás alapján átdolgozott dokumentáció)
Készült a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya megbízásából
Budapest, 2013. július
19/07/13 8:10 am26.58 MB
[file] AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XXVI.TÖRVÉNY FELÜLVIZSGÁLATA
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSRE ÉS NATURA 2000 HATÁSBECSLÉSRE VONATKOZÓ VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZOK
Készült a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya megbízásából
Budapest, 2013. július
18/07/13 3:14 pm662.4 KB
[file] Az OTrT módosításához a Közigazgatási egyeztetés során érkezett vélemények és azokra adott állásfoglalások18/09/13 8:48 am94.1 KB
[file] Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálata – Megalapozó munkarészek12/09/13 8:00 am53.51 MB
2011-ben megkezdődött az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) második felülvizsgálata. A felülvizsgálat a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztályának koordinálásával és megbízása alapján a Váti Nonprofit Kft. generáltervezésében készül. Az OTrT 29. §-a előírja, hogy az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. Ennek megfelelően az OTrT módosítására vonatkozó javaslatot 2013 évben kell az Országgyűlésnek benyújtani. Az OTrT módosítási javaslata ennek megfelelő ütemezéssel készül.

2011 második, valamint 2012 első félévében a felülvizsgálat részeként az OTrT módosítását megalapozó vizsgálati munkafázisok kerültek kidolgozásra. A tartalmi elemek érvényesülésének vizsgálata című munkarészt ez év júniusában az érintett minisztériumok véleményezésre megkapták. Időközben a beérkezett vélemények feldolgozása, a tervezői válaszok megfogalmazása is megtörtént, majd erre alapozva megkezdődtek a minisztériumokkal történő egyeztető tárgyalások.  Az egyeztetések lezárását követően 2012 második felében készül el a javaslattevő fázis valamint a hozzá kapcsolódó környezeti vizsgálat és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció.

A környezeti vizsgálat és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentum tematikájának egyeztetése a környezet védelméért felelős szervekkel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint lezajlott. Az egyeztetésre bocsátott tematikák, a beérkezett észrevételek, valamint az észrevételek alapján véglegesített tematika az alábbi csatolmányokban érhetők el és tölthetők le.
 

A környezeti vizsgálat tervezett ütemezése az alábbi linkre kattintva érhető el.
 
Várhatóan 2012. december végén kerül társadalmi egyeztetésre a környezeti vizsgálat és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció.Az érintettek ezen a honlapon keresztül ismerhetik meg és véleményezhetik.
 

Összeállította
Faragó Péter
Huszár Szilvia
Kurcz Judit
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Környezeti vizsgálat tervezői tematika javaslat06/11/12 10:24 am45.09 KB
[file] Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció tervezői tematikai javaslat21/11/12 11:46 am46.55 KB
[file] Környezeti vizsgálatra és aNatura 2000 hatásbecslési dokumentációra beérkezett észrevételek06/11/12 10:31 am53.77 KB
[file] Környezeti vizsgálat végleges tematikája06/11/12 10:32 am45.11 KB
[file] Natura 2000 hatásbecslés végleges tematikája06/11/12 10:32 am56.31 KB

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

A területrendezési tervek a területfejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt, hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet meghatározása, és a térségi területhasználat szabályozása. A területrendezési tervek között legjelentősebb az Országos Területrendezési Terv (OTrT), amely a léptéknek megfelelő mélységben az ország egészére határozza meg a területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet és az annak elérését szolgáló szabályokat.
 
 
2003. évi XXVI. törvény – az Országos Területrendezési Tervről  (OTrT)
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a mőszakiinfrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlıdésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megırzésére, illetve erıforrások védelmére. Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat e törvény rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani.
 
 
A 2008. évi L. törvény az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása
 
A Törvény 29. §-a előírja a Törvény öt évenkénti felülvizsgálatát, de azt  a törvényi kötelezettségek mellett az elfogadás óta felgyorsuló területi és tervezési folyamatok, valamint az ágazati koncepcionális változások is indokolták. Az OTrT módosítását időszerűvé tett továbbá az is, hogy a társadalmi, gazdasági rendszerváltozásnak a területi fejlődést és az országos léptékű területhasználatot már konkrét módon is befolyásoló következményei voltak. Ilyen az országos térszerkezeti súlypontok és erővonalak eltolódása, a határ menti térségek helyzetének átalakulása, a szuburbanizálódási - agglomerálódási folyamatok felgyorsulása, azaz olyan területi változások, amelyek országos szintű rendezés napra késszé tételét sürgették. Mindezeken kívül Magyarország EU-s tagságával összefüggésben egyre jelentősebbekké váltak az ország nemzetközi térszerkezeti kapcsolatai, amelyek további változásokat generáltak.
 
Több éves előkészítő munkát követően az Országgyűlés 2008-ban fogadta el az Országos Területrendezési Terv módosításról szóló 2008. évi L. törvényt. A módosított törvény értelmében az Országos Területrendezési Terv magában foglalja az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat. Emellett a törvény (a 218/2009 Kormány rendelettel együtt) a megyei és kiemelt térségek területrendezési tervezését is meghatározta, így a törvénymódosítást követően a megyei rendezési terveket is felül kellett vizsgálni. E folyamat jelenleg is zajlik, és várhatóan ez végre fejeződik be.
 
Az ország szerkezeti tervét a törvény M=1:500 000 méretarányú 2. számú melléklete, az országos övezetek határait a törvény M=1:500 000 méretarányú 3. számú melléklete tartalmazza.
 
Az Országos Területrendezési Terv 6 országos területfelhasználási kategóriát és 11 országos és 15 kiemetl térségi, illetve megyei övezetet határoz meg.
 
 
Az ország szerkezeti tervére vonatkozó szabályok Térségi területfelhasználási kategóriák
 
 
(1) Országos területfelhasználási kategóriák
 
a) legalább 1000 ha területű térségek:
 • aa) erdőgazdálkodási térség,

 • ab) mezőgazdasági térség,

 • ac) vegyes területfelhasználású térség,

 • ad) települési térség,

b) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
 • ba) vízgazdálkodási térség,

 • bb) építmények által igénybe vett térség,

 • bc) települési térség.

 
 
(2) Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák a következő,
 
a) legalább 50 ha területű térségek:
 • aa) erdőgazdálkodási térség,
 • ab) mezőgazdasági térség,
 • ac) vegyes területfelhasználású térség,
b) legalább 10 ha területű térségek:
 • ba) városias települési térség,
 • bb) hagyományosan vidéki települési térség,
c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
 • ca) vízgazdálkodási térség,
 • cb) építmények által igénybe vett térség.
(3)  A kiemelt térségek területrendezési terve a (2) bekezdésben megjelöltektől eltérő, egyedileg meghatározott területfelhasználási kategóriát is kijelölhet a térség elsődleges funkciójának, illetve a kiemelés okának megfelelően.
 
 
Térségi övezeti szabályok – Térségi övezetek
 
(1) Országos övezetek:
 • országos ökológiai hálózat,
 • kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,
 • kiváló termőhelyi adottságú erdőterület,
 • országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület,
 • országos jelentőségű tájképvédelmi terület,
 • kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület,
 • kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület,
 • felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe,
 • ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület,
 • együtt tervezhető térségek,
 • kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület.
(2) Kiemelt térségi és megyei övezetek:
 • magterület,
 • ökológiai folyosó,
 • pufferterület,
 • erdőtelepítésre alkalmas terület,
 • térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület,
 • térségi jelentőségű tájképvédelmi terület,
 • térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület,
 • világörökség és világörökség-várományos terület,
 • történeti települési terület,
 • rendszeresen belvízjárta terület,
 • nagyvízi meder,
 • földtani veszélyforrás területe,
 • vízeróziónak kitett terület,
 • széleróziónak kitett terület,
 • honvédelmi terület.
 

Összeállította:
Schneller Krisztián
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság

forrás:

Jogszabályi hivatkozás:
2003. évi XXVI. törvényaz Országos Területrendezési Tervről
 
A térképi mellékletek georeferált formátumban:
CsatolmányDátumMéret
[file] Az Országos Területrendezési Terv törvényszövege25/11/11 1:51 pm339.63 KB
[file] Az Országos Területrendezési Terv módosításának indoklása25/11/11 1:52 pm110.58 KB
[file] Az Ország Szerkezeti Terve - 2. számú melléklet13/10/10 4:06 pm14.78 MB
[file] Országos ökológiai hálózat övezete - 3/1. számú melléklet13/10/10 4:07 pm8.65 MB
[file] Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete - 3/2. számú melléklet13/10/10 4:08 pm4.6 MB
[file] Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete - 3/3. számú melléklet12/11/12 4:10 pm19.36 MB
[file] Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete - 3/4. számú melléklet13/10/10 4:10 pm4.07 MB
[file] Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete - 3%2F5. számú melléklet
2014. december 31-ig hatályos.
13/10/10 4:14 pm5.31 MB
[file] Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete - 3/6. számú melléklet13/10/10 4:14 pm4.64 MB
[file] Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete - 3/7. számú melléklet13/10/10 4:15 pm4.38 MB
[file] Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete - 3/8. számú melléklet13/10/10 4:15 pm4.66 MB
[file] Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete - 3/9. számú melléklet13/10/10 4:16 pm4.35 MB
[file] Együtt tervezhető térségek övezete - 3/10. számú melléklet13/10/10 4:16 pm4.34 MB
[file] Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete - 3/11. számú melléklet13/10/10 4:20 pm3.12 MB