Területfejlesztéshez kapcsolódó szakmai publikációk

A hazai területfejlesztési támogatási rendszer átfogó értékelése (1996-2008)

A hazai területfejlesztési támogatási rendszer átfogó értékelése
Az átlátható és eredményes fejlesztéspolitika megvalósításához elengedhetetlen a fejlesztési célú támogatások felhasználásának rendszeres elemzése. Ennek érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium éves rendszerességgel beszámol az Országos Területfejlesztési Tanácsnak a területfejlesztés regionális fejlesztési tanácsok döntéskörébe utalt forrásainak felhasználásáról. A korábban megszokott éves beszámolók után a VÁTI Nonprofit Kft. (a kiadvány elkészültekor VÁTI Kht.) által elkészített kiadvány összefoglaló képet ad az 1996-2008 közti időszak hazai területfejlesztési támogatásairól.
 
A kiadvány előirányzatonként mutatja be az egyes támogatási programok sajátosságait, - mint decentralizáció szintje, támogatott célok és térségek stb. - valamint azok változásait. Hiánypótló feladatot lát el, amikor összehasonlító áron összesítve elemzi a 13 év alatt működő 10 előirányzat közel 50 ezer projektjének adatait, bemutatva, hogy melyek voltak a mai áron összesen 464 milliárd forint értékű hazai területfejlesztési forrásból kiemelten támogatott fejlesztési célok és térségek. Az országos szintű elemzés mellett a kiadvány régiónként is bemutatja a támogatási rendszer jellemzőit, a legnagyobb összeggel támogatott fejlesztési célokat, valamint a forrásfelhasználásban legeredményesebb kistérségeket és településeket.
 
A fejlesztések sokszínűségét, az eredmények kézzel fogható bemutatását szolgálták az egyedileg feltérképezett mintaprojektek is. A kiadvány készítői ezért országszerte gyűjtöttek információkat az érintett önkormányzatok, vállalkozások vezetőivel folytatott helyszíni beszélgetések során, a más-más célú és különböző fejlesztési előirányzatokból megvalósított, összesen 41 példaértékű fejlesztés települési, térségi hatásáról. Ezen interjúk eredményei is helyet kaptak az egyes régiókat tárgyaló fejezetekben.
 
A kiadvány nemcsak tájékoztatást, de megállapításai és következtetései segítségével hasznos útmutatást ad az elkövetkező időszak hazai és európai uniós területfejlesztési forrásainak hatékonyabb felhasználásához.
 
ELŐSZÓ, KÖSZÖNTŐ
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, JAVASLATOK
II. A HAZAI TERÜLETFEJLESZTÉS TÁMOGATÁSI FORRÁSAI, 1996-2008
III. MÓDSZERTANI HÁTTÉR
IV. A HAZAI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
IV. 1. ORSZÁGOS ÖSSZESÍTŐ ELEMZÉS
IV. 2. KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
IV. 3. KÖZÉP-DUNÁNTÚL
IV. 4. NYUGAT-DUNÁNTÚL
IV. 5. DÉL-DUNÁNTÚL
IV. 6. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
IV. 7. ÉSZAK-ALFÖLD
IV. 8. DÉL-ALFÖLD
V. MELLÉKLET, ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK
 
forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság

Az épített környezet energiahatékonysági kérdéseivel foglalkozó IMEA Interreg IV/C project 2014-ben zárult. A projekt célját és eredményeit bemutató dokumentum az úgynevezett „Position Paper” (Állásfoglalás) 2015 elején készült el. A dokumentum az eredményeken felül tartalmazza a legfontosabb szakmapolitikai ajánlásokat, amelyeket a projekt tapasztalataira építve fogalmaz meg, és amely elősegítheti a megfelelő döntés-előkészítést az energiahatékonysági kérdésekkel kapcsolatosan.


Kézikönyv a területi kohézióról

 Kézikönyv a területi kohézióról2009 novemberében megjelent a Kézikönyv a területi kohézióról címû területfejlesztési kiadvány, amelyet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából a VÁTI Nonprofit Kft. Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Irodája készített.

A területi kohézió érvényesítése kiemelt szándéka a magyar és az európai uniós szakpolitikáknak, jogszabályoknak és fejlesztési terveknek. Ugyanakkor az általa közvetített összetett üzenetek alkalmazása mégsem egyszerû a tervezõk és a fejlesztõk számára.
 
A Kézikönyv ezért bemutatja a területi kohézió magyarországi értelmezését, és igyekszik segíteni alkalmazását a fejlesztéspolitika mindennapos gyakorlatában: a programok tervezésében és végrehajtásában, továbbá a projektek fejlesztésében és kivitelezésében. Annak érdekében, hogy kellõen praktikus útmutatást kapjanak a tervezõ-fejlesztõ szakemberek, számos példa és esettanulmány szemlélteti a Kézikönyv üzeneteit.
 
A kiadvány célja, hogy segítse a területi kohézió érvényesítését a különbözõ fejlesztési tevékenységekben, és kialakuljon a fejlesztések területi megközelítésben való szemléletének gyakorlata. Ha különbözõ mértékben is, de témájától és méretétõl függetlenül szinte minden fejlesztés képes arra, hogy a területi kohéziót érvényesítse. Ezért e Kézikönyv hasznos lehet a közpénzbõl megvalósuló vagy a közszféra által egyéb módon támogatott ágazati, térségi és települési fejlesztési programok és konkrét projektek tervezõi és végrehajtói, valamint a forrásokért versengõ projektgazdák számára.
 
A kiadványt elsõsorban ágazati és területi fejlesztéssel foglalkozó tervezõknek, a területfejlesztésben érintett szervezeteknek és a projektgazdáknak ajánljuk, ugyanakkor értékes információkkal szolgál a területfejlesztés iránt érdeklõdõk számára is.
 
A Kézikönyv a Területi Kohézióról címû kiadvány megtalálható és teljes egészében letölthetõ a VÁTI Nonprofit Kft. által üzemeltetet Váti (http://www.vati.hu ) és Térport (http://www.terport.hu ) honlapokon.
CsatolmányDátumMéret
[file] Kézikönyv a területi kohézióról30/08/10 3:15 pm8.29 MB
[file] Handbook on Territorial Cohesion30/08/10 3:16 pm9.02 MB

Kézikönyv az Európai Unió Területi Agendájának hazai érvényesítéséhez

Kézikönyv az Európai Unió területi AgendájáhozAz Európai Unió Területi Agendáját (TA) a tagországok területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterei 2007-ben fogadták el. A szakpolitikai keretdokumentum fontos lépésnek tekinthető az európai szintű területfejlesztés, az integráló karakterű területi tervezés megteremtése irányába. Azzal, hogy a Lisszaboni Szerződésben a területi kohézió bekerült a közösségi alapcélok közé, a területiség szempontjainak közös megfogalmazása és érvényesítése révén az európai szintű területpolitika még inkább kiteljesedhet. Mindez ösztönzőleg hathat és egyúttal bizonyos alkalmas kereteket teremt ahhoz, hogy az országunk, térségeink, városaink fejlődése szempontjából egyre fontosabb európai összefüggéseket, a térszerkezet határon átnyúló kapcsolatait, vagy éppen a lehetséges közös szinergiákat, kockázatokat európai dimenzióban szemlélve, európai keretekbe illeszkedve, közös prioritások mentén, együttműködésekkel is kiterjesztve tudjuk kezelni. A Területi Agenda célkitűzéseinek hazai érvényesítését szolgáló kézikönyv ehhez kíván segítséget nyújtani. A dokumentum hazai érvényesítése egyúttal kötelezettséget is jelent, hiszen a Területi Agenda egy politikailag legitim dokumentum, amely európai területi kihívásokat jelöl meg, területi prioritásokat és tennivalókat határoz meg az Európai Unió fejlődéséhez.
 
A Területi Agenda nem csupán területfejlesztésről és főképp nem csak területfejlesztőknek, területrendezőknek szól, hiszen a dokumentum alapkoncepcióját jelentő területi kohézió megteremtése a szereplők szélesebb körű hozzájárulását igényli. A kötet éppen ezért egyaránt szól az egyes ágazati szakpolitikák, és a különböző területi szintek szakemberei és döntéshozói számára, mindazoknak, akik közvetlenül, vagy közvetve hozzájárulhatnak a hazai területi folyamatok alakításához, egy területileg harmonikusabb és hatékonyabb fejlődés elindításához.
CsatolmányDátumMéret
[file] Kézikönyv az Európai Unió Területi Agendájának hazai érvényesítéséhez30/08/10 3:20 pm18.29 MB
[file] Handbook for the National Implementation of the Territorial Agenda of the European Union. The Case of Hungary30/08/10 3:20 pm17.51 MB
  • Területfejlesztési füzetek 2.A hazai területfejlesztés gyakorlatának középpontjában az elmúlt másfél-két évtizedben leginkább a külső erőforrások, azaz fejlesztési források, befektetők, beruházások bevonása állt. Az ország továbbra is fennálló, sőt növekvő területi különbségeit látva azonban ez a stratégia irányváltásra szorul. A belső erőforrásokat eddig is sokat hangoztatták, a gyakorlatban azonban sokszor a fejlesztési döntések sem az adott közösségben születtek, és a megvalósításban sem vett részt a helyi lakosság. A helyi erőforrások gyakran kihasználatlanok maradtak, miközben magas a munkanélküliség, és minden településen, térségben van olyan potenciál, amelyre a megélhetést alapozni lehet. A Területfejlesztési füzetek 2. számának témája: Helyi gazdaságfejlesztés - ötletadó megoldások, jó gyakorlatok. A helyi gazdaságfejlesztés olyan - a jelenlegi gazdasági rendszerben alternatívnak tűnő, pedig alapvetően hagyományos - gazdaságélénkítő szemlélet és eszköz, amely a helyi kereslet és kínálat összekapcsolására épül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lokálpatrióta módon a helyi lakosság alapvetően a helyi termelők, vállalkozók által előállított termékeket vásárolja, a helyi termelők így elsősorban a település, illetve térség piacán értékesítenek. Ez a gazdasági szereplők kapcsolataira is igaz. A helyi gazdaság így a külső feltételektől legalább részben függetlenül tud működni, ami helyi és országos szinten is csökkenti a gazdasági, munkaerőpiaci kiszolgáltatottságot és a térség kisvállalkozói számára első lépés lehet a termékfejlesztés, majd a tágabb piacokon való megjelenés felé.

  • Területfejlesztési füzetek címmel kiadványsorozatot indított a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága, a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazga­tóságának Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Irodája szakmai koordinálásával. A kiadványsorozat célja, hogy a területi tervezésben, térségi fejlesztésben alkalmazható új megoldásokat, jó gyakorlatokat mutasson be, mód­szertani és szemléleti hátterét, eszközeit bővítse, ezáltal segítve a területfejlesztési programokban, projektekben érintettek munkáját. A füzeteket a tervezésben-fejlesztésben érintett tervezőknek és döntéshozóknak, a projektgaz­dáknak, pályázóknak, valamint a térségfejlesztéssel kapcsolatba kerülő civileknek, vállalkozóknak, egyéb szerep­lőknek egyaránt ajánljuk. Az évente egy-két számmal megjelenő Területfejlesztési füzetek első kötete, a Segédlet a közösségi tervezéshez elsősorban a területfejlesztéssel, területrendezéssel, vidékfejlesztéssel, településfejlesztéssel és -rendezéssel, illetve bármilyen térségi alapú komplex tervezéssel és fejlesztések lebonyolításával foglalkozó szakemberek számára készült, de szándékaink szerint a közösségek saját kezdeményezéseit gondozó, a közösségek önerejére támaszkodó "civil" fejlesztők is hasznosítani tudják.