A Duna menti turizmus hazai és nemzetközi dimenziói – Koncepció

Nyomtatóbarát változat
 
A 97/2005 (XII.25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kijelölte az országosan kiemelt térségeket, többek között a Duna mentét is. A kiemelt térség sajátos problémáinak egységes, az adminisztratív határokon átívelő kezelését számos szakterület indokolja - az ökológiai folyosó, az árvíz- és környezetvédelem, a stratégiai vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a közlekedési tengely szerep, és nem utolsó sorban a turizmus - regionális meghatározottsága és rendszerszerű kezelést igénylő jellege miatt.

A 2007-ben indult munka 2008 februárig terjedően három főbb szakaszra bontható:

 • A 2007 év végén befejezett vizsgálat Duna sokrétű turisztikai adottságainak feltárását, térben is kiegyenlítettebb hasznosításának lehetőségeit vázolja fel, kiemelten kezelve a folyó hajózhatóságának javítását feltáró projekt megvalósulásával időszerűvé váló szigetmellékág rendszereke helyreállítását;
 • Koncepciót dolgoz ki, valamint stratégiailag fontos elemeket fogalmaz meg a térség turisztikai célú fejlesztésére, továbbá tématerületeket tár fel a Délkelet-Európa Transznacionális Programban történő részvételre a 2007-13 közötti időszakra;
 • Két mintaterület kijelölésével lehetőséget teremt a rehabilitáció és turisztikai hasznosítás gyakorlati eljárásainak, pályázati előkészítésének bemutatására.

Jelen dokumentáció a multifunkcionális folyómenti tér turizmusra fókuszáló fejlesztési koncepciója, amely a Duna Győritől a déli országhatárig terjedő kistérségek sorára terjed ki, ajánlást fogalmaz meg a feladat nemzetközi kiterjesztésére, és végül el is indítja a Délkelet-európai transznacionális programban való részvételt.

2008-ban az MTA RKK NYUTI az ÖTM-től megbízást kapott, hogy készítse el a mosonmagyaróvári kistérség turizmuskoncepcióját, mely szervesen kapcsolódjon a VÁTI által készített "A Duna menti turizmus hazai és nemzetközi dimenzió" koncepcióhoz. Végül a megbízóval történt megállapodás értelmében a mosonmagyaróvári kistérségre vonatkozó vizsgálatok a VÁTI által készített anyagba kerültek beépítésre. Ennek köszönhetően a Duna egész magyarországi szakaszára egységesen elkészült a feltáró vizsgálat és a turizmus koncepció"
 
A koncepció összefoglalása
 
A Duna mente egészét az eleven és sokszínű kulturális hagyományok, a nagykiterjedésű (védett) természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékek jellemzik. Ennek ellenére egyetlen nemzetközileg is versenyképes célpontja a főváros, miközben a turizmus jelentősége a Dunakanyarban és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágban, valamint a kulturális örökségben gazdag városi központokban (Győr, Komárom, Esztergom, Visegrád, Kalocsa, Baja stb.) egyaránt hangsúlyos. Értékes, azonban még kihasználatlan adottságai a térségnek a 412 kmes, 60%-ban természetes folyópart, élőhelyekben gazdag szigeteivel és mellékágrendszereivel (Szigetköz), a tradicionális borvidékek (Pannonhalmai, Ászár-Neszmélyi, Etyek-Budai, Tolnai, Szekszárdi, Mecskaljai, Hajós-Bajai, Kunsági), a sokszínű kulturális hagyományok (ősi mesterségek, gasztronómia, etnikai néphagyományok) és tájtermékek (bogyósok, kalocsai paprika stb.), kiterjedt hegyvidéki erdőségei, természetközeli térségei, világhírű nagyvadállománya (Börzsöny, Gemenc, Béda-Karapancsa), termálfürdői (Budapest, Ráckeve, Győr, Mosonmagyaróvár, Lipót), valamint világörökségi és - várományos területei (Pannonhalmi Apátság, Budapesti Duna part, Komáromi erőd rendszer, limes vonal). A turisztikai vonzerők versenyképessé tételét azonban akadályozzák: a természeti potenciál állapotát befolyásoló jelentős környezeti terhelések (vizuális- és légszennyezések, vízminőségi problémák, a vízpartok árvízi veszélyeztetettsége), elsősorban az alsó Dunaszakasz alacsony gazdasági, vállalkozói aktivitása, a turisztikai infrastruktúra hiányosságai és végül - a teljes folyó menti térségben - az összehangolt, desztináció-szemléletű turizmusfejlesztés hiánya.
 
A Duna menti turizmus fejlesztésének összhangban kell lennie a 2000/60/EK Víz Keretirányelv, illetve a 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet szerint a Duna hazai vízgyűjtőterületére készülő vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel (határidő 2009) a jó állapot elérése érdekében, továbbá a folyó hajózhatóságának javítását célzó intézkedésekkel.
 
A koncepció célrendszere
 
A Duna mente legfőbb küldetése, hogy váljon a DUNA AZ ORSZÁG TURISZTIKAI TENGELYÉVÉ, ahol a térség turisztikai célterületeinek tengellyé szervezése a komparatív előnyök integrációjával kell megvalósuljon úgy, hogy a piaci alkalmazkodóképesség javítása, a turisztikai potenciál növelése, a turizmus társadalmi hátterének erősítése, valamint a Duna mente környezeti értékeinek védelme, környezeti állapotjavítása együttesen, komplex módon teljesüljön.
 
Prioritások:
 1. A térség kapcsolatainak, elérhetőségének fejlesztése
 2. A turizmus gazdasági és települési alapjainak erősítése
 3. A Duna menti térség turisztikai vonzerejének fejlesztése
 4. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése
 5. A térségi együttműködések fejlesztése, hálózatosodás
 6. Társadalmi tőke fejlesztése
 7. Táji-természeti értékek megőrzése, fejlesztése
 8. Környezeti állapot javítása
 9. Környezeti kockázat csökkentése
 

forrás:
A Duna menti turizmus hazai és nemzetközi dimenziói

Jogszabályi hivatkozás:
97/2005 (XII.25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
2000/60/EK Víz Keretirányelv
221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
CsatolmányDátumMéret
[file] A Duna menti turizmus hazai és nemzetközi dimenziói – Koncepció
2008
09/11/10 10:00 am1.76 MB
[file] A Duna menti turizmus hazai és nemzetközi dimenziói - mellékletek09/11/10 10:00 am723.14 KB
[file] A magyarországi Felső-Duna szakasz fejlesztési kérdései (MTA RKK NYUTI)09/11/10 10:01 am1.82 MB
[file] A Duna menti turizmus hazai és nemzetközi dimenziói - vizsgálat09/11/10 10:01 am7.87 MB
[file] A Duna menti turizmus hazai és nemzetközi dimenziói - vizsgálati mellékletek09/11/10 10:01 am504.58 KB