Balaton Régió részletes Fejlesztési Terve 2007-2013

Nyomtatóbarát változat
A Balaton Részletes Fejlesztési Terv célja, hogy egyrészt pontosan meghatározza másrészt orientálja a 2007 és 2013 között Magyarországra érkező európai uniós fejlesztési források Balaton Régióban történő felhasználását.

Balaton Fejlesztési Tanács
Balaton Régió részletes fejlesztési terve 2007-2013
Készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján.
2006. június 21. (módosítva: 2006.10.26)
 
A Részletes Terv előzményei 2007-13 fejlesztési ciklus tervezésében
 
A Balaton Stratégia tervezése
A Részletes Fejlesztési Terv a Balaton Régió2 2007-13-as időszakra szóló operatív fejlesztési programdokumentuma. A területi tervezés a Balaton Régióban3 már a 1990-es évek végén eljutott egy hosszú távú Területfejlesztési Koncepció megalkotásáig, melyet egy stratégiai program elkészítése követett. 2005-ben a 2007-13-as uniós tervezésre való felkészülés és az új Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) tervezésének eredményeként jelentkezett a Balaton Stratégia frissítésének igénye. A stratégiaépítés a Balaton Fejlesztési Tanács és az Országos Területfejlesztési Hivatal kezdeményezésére 2005 közepén indult meg. A Balaton Stratégia szándéka, hogy az egész Balaton térségi területrendszer fejlesztési igényeinek teljes spektrumát felmérve teljes tervezést valósítson meg.
 
A Balaton Régió Komplex Térségi Programjának tervezése
A 2007-13 fejlesztési ciklusra való felkészülés és az OTK tervezés folyamatainak eredményeként a Balaton Régió országosan kiemelt térségi státusza megmaradt illetve megerősödött. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Balaton Régió országosan kiemelt térségként egyedülállóan összetett érdekeltségi viszonyokat jelenít meg, mely a helyi szereplők bevonására koncentráló tervezés mellett más információk becsatornázását is szükségessé teszi. Így az országosan kiemelt térségi vonatkozások érvényre juttatásához szükség van az országos szint szakmai ismereteit és érdekeltségi rendszerét megjelenítő tervezésre is. Ezért a Balaton Stratégia készítésével szoros összhangban elindult a Balaton Régió Komplex Térségi Programjának elkészítése is (továbbiakban Komplex Program). A Komplex Program tervezése a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és az Országos Területfejlesztési Hivatal kezdeményezésére szintén 2005 közepén indult meg. A Komplex Program egy fókuszált tervezést jelenít meg, elsősorban a kiemelten Balaton-specifikus, a térség országos szintű kiemeltséget alátámasztó tematikákra koncentrál. A Komplex Program további jellegzetessége, hogy az uniós fejlesztéspolitika támogatási területeire terjed ki, és az uniós fejlesztési forrásokból finanszírozható intézkedéseket tartalmaz.
 
A tervdokumentumok egységesítése
A két tervdokumentum 2006 elejére készült el. A Balaton Fejlesztési Tanács a későbbi kiigazítások lehetőségét fenntartva 2005. december 12-én elfogadta a Balaton Stratégiát. Az Országos Területfejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2006. februárjában fogadta el a Komplex Program tervezésének teljesítését (a Stratégiához hasonló fenntartásokkal). Ezután megkezdődött a két tervdokumentum összehangolása, majd főbb üzeneteik mentén az operatív igényű Részletes Terv elkészítése. Az egységes, a Komplex Programot és a Stratégiát is tükröző tervdokumentum első verziója 2006. tavaszán elkészült. Ezt a minden fejlesztési üzenetet magában foglaló és szakmailag minőségbiztosított anyagot a Balaton Stratégia fogadja be, keretet nyújtva az összes fejlesztési üzenetnek. A Balaton Stratégia Balaton Fejlesztési Tanács általi esetleges kiigazításokat követő végleges elfogadása 2006. őszén várható. A kiigazítások elvégzésére ill. a kiigazítások lehetőségének fenntartására elsősorban nem a két tervdokumentum összehangolása miatt van szükség. A 2007-13 fejlesztési ciklus tervezésében ugyanis még több hazai és uniós peremfeltétel továbbra is kérdéses. Sőt az uniós források felhasználásáról szóló nemzeti szintű tervdokumentumok elkészítésének határideje halasztásra, eddigi tervezésük felülvizsgálatra kerül. Ezért minden tervdokumentum esetén megjelenhet igényként, hogy korrigálásra kerüljön a későbbiekben, a peremfeltételek tisztázását követően.
 
A Részletes Terv elkészítésének szándékai
 
A Részletes Terv funkciója
Az összehangolt stratégiai tervdokumentumok alapján megkezdődött a Balaton Részletes Tervének elkészítése. A Balaton Részletes Fejlesztési Terv célja, hogy egyrészt pontosan meghatározza másrészt orientálja a 2007 és 2013 között Magyarországra érkező európai uniós fejlesztési források Balaton Régióban történő felhasználását.
 
A Részletes Terv tárgyköre
A Részletes Terv a Balaton Régió területrendszerének nem teljes környezeti, társadalmi és gazdasági területi spektrumát fedi le, hanem csak az uniós fejlesztéspolitikai által támogatható tevékenységekre koncentrál. A Részletes Fejlesztési Terv kibontja a Stratégia és a Komplex Program intézkedéseit, részletezi a támogatandó tevékenységeket, meghatározza a szükséges forrásokat, a megvalósítandó fejlesztések mennyiségét (output indikátor), számba veszi a lehetséges kedvezményezetteket, támogatási szempontokat és a megvalósításhoz szükséges feladatokat. A legtöbb intézkedés esetében a Részletes Terv a pályázatok kiírásához alapot nyújtó ún. Akcióterv szintű részletezettséget tartalmaz.
 
A Részletes Terv és a 2007-13 időszak operatív programjainak kapcsolata
Mind a Balaton Stratégia mind a Balaton Térségi Komplex Program egyik legfontosabb üzenete volt, hogy a Balaton Régió önálló fejlesztési programmal képviseltesse magát a 2007-2013 fejlesztések során. Ez a teljesen érthető elvárás onnan táplálkozik, hogy a jelenleg a térségben tapasztalható problémák illetve évtizedes megoldatlanságuk kiinduló oka a térség ágazatok és régiók közötti fejlesztésének szétaprózottsága, az összehangoltság hiánya.
Mindezek eredményeként a fejlesztési források általában rendkívül alacsony hatékonysággal működnek a térségben. A jelenlegi fejlesztéspolitikai viszonyok között a Balaton Régió önálló fejlesztései programjának léte továbbra sem garantált. Ezért bár az országos és a helyi balatoni területfejlesztési szereplők, sőt a balatoni társadalom erre irányuló határozott igénye továbbra is fennáll, a Részletes Terv elkészítése során számolni kellett ezzel a tényezővel. Ezért a Részletes Fejlesztési Terv üzeneteket hordoz minden egyes 2006. júniusában ismert ágazatai és regionális operatív program számára (melyek között önálló Balaton Operatív Program nem szerepel). A Balaton Régió fejlesztési irányainak túlnyomó többsége, természeténél fogva a Balatont határoló három ún. NUTS2 régió (Dél-Dunántúl, Közép- Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) operatív programjában valósul meg. Az egyes ágazatok operatív programjait elsősorban a Balaton Régió nagyobb projektjei, valamint a régióba érkező fejlesztési források felhasználásának különleges szempontjai érintik. A Részletes Terv ezért tevékenységek és kiemelt projektek szintjén határozza meg a Balaton fejlesztési szükségleteit, és elhelyezi azokat az egyes 2006. júniusában ismert tervdokumentumokban. A legtöbb intézkedés esetében a Részletes Terv a későbbi pályázatok kiírásához alapot nyújtó ún. Akcióterv szintű részletezettséget tartalmaz, ez az egyes OP-k akcióterveinek elkészítésekor átemelhető szöveg lesz.
CsatolmányDátumMéret
[file] Balaton Régió részletes fejlesztési terve 2007-201319/10/10 3:58 pm904.78 KB