Balaton térség

A Balaton-térség az Országos Területfejlesztési Koncepcióban
 
A Balaton-térség tartós versenyképességének megteremtése a fenntartható térségi rendszer kialakításával
 
„A Balaton térségének, mint az ország (Budapest után) elsődleges idegenforgalmi célpontjának, és kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékének fejlesztése a területfejlesztési politika országosan kiemelt céljának tekinthető. A Balaton törvényileg lehatárolt térsége olyan természeti és gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem bontható meg. A Balaton a természeti, táji, turisztikai, hajózási valamint szőlő-, és bortermelési adottságaira építkező gazdasága révén a nemzetgazdaság jelentős tényezője. Az ország turisztikai bevételeinek mintegy harmada képződik a területen, ezért – bár önálló tervezési-statisztikai régiót nem alkot – további fejlesztése érdekében meghatározó módon kell részesednie a költségvetési forrásokból.
 
A Balaton térségének vonzereje a változó kereslet (csökkenő igény a tömegturizmusra, zsúfolt üdülőterületekre) miatt, a javuló környezeti állapot ellenére csökken, a turizmus szezonalitása és területi koncentrációja viszont nem mérséklődik, így a Balatoni turizmus ebben a formában nem fenntartható.
 
A térség gazdasági potenciálját, illetve turisztikai vonzerejét alapvetően meghatározó tényezők: a tó vízminősége, a környező táj, a gazdag természeti és kulturális örökség és a kiváló, tájjellegű borokat adó szőlőkultúra. A térségben eddig megjelent és célcsoportonként rendkívül elaprózott fejlesztések döntően a mennyiségi növekedést eredményezték a mértéktartó és minőségi célú irány helyett, folyamatosan rontva ezzel a térség vonzerejét, hosszú távú esélyeit.
 
A mindenkori fejlesztésnek tehát a még meglévő táji, kulturális és természeti adottságokat tiszteletben tartva szabad csak megvalósulnia.
 
A Balaton-térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb kör hasznosításával, valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító stabil intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton-térség jöjjön létre. Ennek érdekében a következő célok elérése kívánatos:
 • A fenntartható és versenyképes turizmus feltételeinek megteremtése, az alacsony minőség és alacsony hozzáadott érték tömegturizmus helyett a térség változatos vonzerőire épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások, és különösen a parti sávban a településen belüli zsúfolt térhasználat oldása, közösségi terek arányának növelése;
 • A Balaton, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának megóvása és további javítása;
 • A Balaton-térségen belül az eltérő vonzásadottságokra építkező turisztikai kínálat területileg differenciált tervezése;
 • A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével (kerékpáros-, kulturális és konferenciaturizmus, vízi- és horgászturizmus, wellness-, gyógy- és lovas turizmus, bor-, gasztronómiaturizmus, természetjáró turizmus, téli sportok, stb.), ennek érdekében térségi turisztikai hálózatok kialakítása, megerősítése;
 • A turisztikai forgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, nemzeti park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok gasztronómia, stb.) alapuló alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és „értékesítése” a parttól távolabbi településeken;
 • A térség további beépítésének megakadályozása, zöld területek és öntisztuló partszakaszok arányának növelése;
 • A tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, az eróziós és deflációs hatások mérséklése érdekében erdő- és szőlőtelepítéssel, partfalvédő beavatkozásokkal (magaspart és pincevédelem);
 • Az ökológiai egyensúly megőrzése érdekében a nem környezetkímélő, mezőgazdasági tevékenységek, illetve a Balaton-part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, az eróziót, ezáltal a tápanyagok bemosódását is csökkentő melioráció megvalósítása, valamint a térség biodiverzitásának megőrzése;
 • Balaton-felvidék aktív tájképvédelme (külterületi beépítés korlátozása, nagy területű egybefüggő fakitermelés /tarvágás/ korlátozása, fasorok telepítése, stb.);
 • A természetvédelemre, táji adottságokra épül, gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése, természetközeli erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése, a térség tradicionális mezőgazdasági termelésének ösztönzése, termelési feltételeinek megőrzése (biogazdálkodás, szőlőtermesztés, kézműipar;
 • A környezeti szempontoknak megfelel, közlekedési hálózat fejlesztése a part menti zsúfoltság csökkentése és a megközelíthetőség javítása érdekében;
 • Az info-kommunkációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása a környezeti és fenntarthatósági szempontoknak megfelelően; – A kulturális örökség védelmének magas szint biztosítása, az egyházi, műemléki, régészeti és a helyi védettség épített örökségi értékek integrált védelme keretében;
 • A nemzetközi jelentőség balatoni természettudományi, különösen ökológiai- hidrobiológiai, valamint társadalomtudományi regionális kutatások, a Balatonnal kapcsolatos monitoring és információs rendszerek fejlesztése és fenntartása.”
 
 
 
További információk:
 
Balaton Fejlesztési Tanács (BFT)
cím: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.
tel.: 84/317-002
fax: 84/317-002
   
Munkaszervezet:
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. (hivatalos rövidítés: Balatoni Integrációs Kht.)
cím: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.
tel.: 84/313-346
fax: 84/317-002
 
 
forrás:
 
jogszabályi hivatkozás:
2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
 
 

2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei 2019. március 15-től lesznek hatályosak, térképi mellékletei a https://www.e-epites.hu/trtv -n érhetők el.
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét az Országgyűlés 2000-ben fogadta el és emelte törvényi szintre (Balaton törvény). Azóta többször módosult, a legátfogóbb felülvizsgálatot követően 2008-ban lépett hatályba a módosított törvény.

Hatályos 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
A jelenleg hatályos Balaton törvény szövege, mellékletei, a térképlapok georeferált formátumban és a módosítás indoklása letölthető.
tovább
 
1197/2009. (XI. 20.) Korm. határozat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény felülvizsgálatából adódó és a balatoni vízpart-rehabilitáció megvalósításával kapcsolatos feladatokról
A Balaton törvényből és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekből adódó feladatok végrehajtásáról a Kormány 2009-ben, a módosított Balaton törvény 2008 évi megjelenését követően határozatban rendelkezett. A kormányhatározat a feladatokat határidőhöz kötötten 2016-ig tartalmazza.
tovább
 
Kapcsolódó alátámasztó dokumentumok
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 évi CXII. eredeti törvényt a 2003 és 2008 között lezajlott felülvizsgálat eredményeként a 2008. évi LVII. törvény módosította. A 2008. évi módosító törvény és annak indoklása ill. az eredeti 2000. évi Balaton törvény archív formában letölthető.
tovább
 
A 2003-2008 évi felülvizsgálat munkaközi anyagai
A Balaton törvény öt éves felülvizsgálati szakaszának tervezési anyagai közül a mérföldköveknek számító dokumentumok letölthetők.
tovább
 
Kapcsolat
 
Jogalkotási, hatósági eljárás ügyekben:
Gyarmati Edit Amália
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
edit.gyarmati@me.gov.hu

 
Tervezés területén:
Faragóné Huszár Szilvia
Lechner Nonprofit Kft.
Tel: 06 1 279 2640

Térképmellékletek megrendelése ügyében:
Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ Ügyfélszolgálat
Tel: 06 1 361 0206
e-mail: adatbank@lechnerkozpont.hu
 

forrás:
Lechner Nonprofit Kft.Térségi Tervezési Osztály
Kormányzati Portál jogszabálykereső
 
 • Készült: a „Balatoni Integrációs Kht” megbízásából
  Dátum: 2008

  E stratégia meghatározza a Régió egészének jelenlegi esélyeit és optimális szerepét a kerékpár-turisztikai piacon, a sikerhez kapcsolódó kerékpár-turisztikai régióarculatot a lehetséges célcsoportokat, valamint az egyik legmarkánsabb alegységén az ún. Bringakörút tematikus út példáján bemutatja a javasolt  marketingkommunikációs lépéseket is.
   
 • Megbízó: Balaton Fejlesztési Tanács
  Készítette: F & B Consulting Bt.
  Dátum: 2007
   
  Jelen tanulmány a 2006. májusában készített Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány eredményeiből indul ki. Célja a Balaton nagytérség közlekedési rendszer fejlesztésének projekt szintű megalapozása, valamint a közlekedési ágak közötti kooperációt megteremtő regionális közlekedési szövetség koncepciójának kidolgozása.