Fogalomtár

Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)
A területfejlesztési politika céljait országos szinten, hosszú és középtávon kijelölő, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvényben meghatározott tervdokumentum. Az országgyűlési határozatban fogadja el, legutóbb 2005-ben.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Országosan kiemelt térségek:
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény felhatalmazása alapján az Országgyűlés által kijelölt fejlesztési térségtípus. A koncentráció, a szubszidiaritás és decentralizáció, valamint az integrált fejlesztés elveit érvényesítve országosan kiemelt olyan térség lehet, amely hangsúlyos fejlesztése országos érdek, kiemelt kezelése régiókon átnyúló, illetve a régiók feladatkörét meghaladó feladat, és amelynek fejlesztése a speciális, többgyökerű megoldandó problématerületek miatt, komplex ágazatközi együttműködést igényel. Az OTK országosan kiemelt térségként kezeli a budapesti agglomerációt, a Balatontérséget, és a Tisza-térséget.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Övezet
A beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás.
 
forrás:
253/1997 (XII.20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
Településrendezés
Övezeti Terv
A helyi építési szabályzatban megállapított építési övezetek, illetőleg övezetek területi lehatárolását - a település ingatlan-nyilvántartási térképének másolatán - tartalmazó terv, amely a szabályzat mellékletét képezi (rendelettel jóváhagyandó munkarész).  A tervezés időszakában 20 000 fő lakosságszámot meghaladó települések esetében, amennyiben a helyi építési szabályzat mellékleteként nem készül szabályozási terv is, az egyes építési övezetek, övezetek területi lehatárolását övezeti tervlapon ábrázolni kell.
 
forrás:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Településrendezés
Partnerség / Együttműködés
A területfejlesztési politika irányítása jelentős változásokon ment keresztül az utóbbi évtizedekben, melyek hatására sokkal hatékonyabban képes szembenézni az új kihívásokkal. Míg a múltban a területi kormányzás főleg hierarchikus természetű volt, gyakran alá-fölérendeltségi viszonyokban kezelte a dolgokat, addig számos tényező vezetett rugalmasabb megközelítések elfogadásához, amelyben az együttműködés és partnerség sokkal fontosabb szerepet kap, különösen a következő területeken:
 • A területi tervezésért és a területi hatásokkal rendelkező politikákért felelős közigazgatás vertikális és horizontális kapcsolatrendszere részben felváltotta a tekintélyelvű kapcsolatokat és lehetővé tette a közpolitikák progresszív koherenciájának kialakulását azzal a céllal, hogy hozzáadott értéket képviseljenek a területi kohézió és a fenntarthatóság számára.
 • A közigazgatás és a civil társadalmat képviselő testületek közötti kapcsolatok, melyek célja a civil társadalom kötődésének erősítése a területi tervezés céljaival, a közösségi politikák magán elhatározásokkal való összehangolása különösen a beruházások terén és a lehetséges érdekkonfliktusok elsimítása.
 • A városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok, melyek célja erősíteni a vidéki térségek fejlesztését a városi entitás nyújtotta szolgáltatásokkal, enyhíteni azt a nyomást, amelyet a metropolisz térségek fejtenek ki az őket körülvevő vidéki területekre és biztosítani a város-vidék kapcsolatok különböző funkcióit, tekintettel a fenntarthatóságra.
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Periférikus régiók
A periférikus régiók olyan területek, amelyek távol fekszenek a fő városi és gazdasági központoktól, akár egy államon, akár Európán belül. A periférikus régiók általában alacsonyabb gazdasági potenciállal és rosszabb elérhetőséggel rendelkeznek, mint központi társaik. A területfejlesztési politikák különös figyelmet fordítanak a periférikus régiókra.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
PHARE Program
A Phare az Európai Közösség kezdeményezése, előcsatlakozási alapja, melynek eredeti célja Lengyelország és Magyarország gazdaságának a felzárkóztatása volt a fejlett nyugati államok szintjére, de az elmúlt évtized alatt kiszélesedett a kedvezményezettek köre. Később a Phare-program a közép- és keleteurópai országok számára nyújtott támogatás volt a demokratizálódáshoz, a gazdaság átalakításához és az európai uniós csatlakozásra való felkészüléshez.
 
A tizenhárom Phare-ország két fő csoportra volt osztható:
 • Tíz tagjelölt ország (Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) csatlakozási felkészülését segíti az Európai Unió
 • Három másik ország (Albánia, Bosznia- Hercegovina, Macedónia) demokratikus és piacgazdasági átalakulásához nyújt támogatást a program.
Az első csoportba tartozó tíz ország, a csatlakozás követően már nem vehette igénybe a Phare támogatásokat.
 
 
forrás:
EU regionális politika
Területfejlesztés
Policentrikus területi szerkezet / Policentrikus területfejlesztés
A policentrikus területi szerkezet a településrendszer morfológiájára utal. Feltételezi, hogy az azonos méretű városi agglomerációk többsége a településhierarchia különböző szintjein helyezkedik el, ellentétben azokkal az esetekkel, amikor egy nagyvárosi központ dominál minden szintet és még a közbenső szintek jelenlétét is kizárja. A policentrikus területi szerkezet és területfejlesztés elve különböző földrajzi léptékben alkalmazható, az európaitól a regionális szintig. A policentrikus területfejlesztés fogalmát a területfejlesztési politikákról szóló európai vitába először az Európai Területfejlesztési Perspektívák dokumentum (ESDP) vezette be, majd ezt átvette a Guiding Principles is. A településrendszerek policentrikussága kedvez a fenntartható területi fejlődésnek, valamint a területi egyenlőtlenségek csökkentésének.
Fontos szempont a többközpontúság kapcsán, hogy különböző léptékekben érvényes:
 • Európai léptékben alkalmazva lehetővé kell tennie az alternatív globális gazdasági integrációs övezetek kialakulását, melyek nagy valószínűséggel ellensúlyozzák az úgynevezett pentagon (London-Párizs-Milánó-München-Hamburg) polarizációs hatásait.
 • Középszinten (például nemzeti szinten vagy transznacionális területeken) a policentrikusságnak egy növekedéssel jellemezhető kiegyensúlyozott településrendszer kialakulásához kellene vezetnie, mely nem csupán a fővárosok, hanem több különböző méretű metropolisz térség számára biztosít előnyt.
 • Regionális szinten a többközpontúságnak biztosítania kell a növekedést és a fejlesztési hasznokat a közepes és kisebb városok számára is, hogy megőrizzék és növeljék a régió rurálisabb részeinek életképességét.
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Prioritás
Tervezési szakkifejezés, a célok elérését szolgáló programok kiemelt szándékait, a későbbi beavatkozási területeit csoportosítva tartalmazza. A területfejlesztési prioritások komplexek, átfogóan több ágazati intézkedést jelenítenek meg, kifejezetten egyes térségekre vagy térségtípusokra is irányulhatnak.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Program
Cselekvési terv, mely a fejlesztés eszközeinek paramétereit rögzíti: az egyes beavatkozásokat (melyeket legtöbbször ún. prioritásokba rendez), az egyes beavatkozások célját, tartalmát, célcsoportját, erőforrásigényét, felelősét, ütemezését.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Program monitoring
A fejlesztési programok végrehajtása során gyűjtött pénzügyi és szakmai adatok az egyes beavatkozásokról, azok erőforrásigényeiről és szakmai teljesítményeiről. Ezeket az adatokat a programok indikátorainak is nevezik. A program monitoring minden, az adott program keretében támogatott projektről gyűjt indikátorértékeket. A monitoring adatokat a programokhoz tartozó monitoring rendszerekben gyűjtik a program végrehajtói, a rendszerek legtöbbször informatikai támogatottsággal rendelkeznek. A monitoring adatokat általában rendszeres nyomonkövetési jelentésekben teszik közzé, illetve a programértékelések során dolgozzák fel. Ld. még az indikátorok és a programértékelés bejegyzésnél.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Programozás
Összehangolt eszközöknek helyzetértékelés alapján meghatározott célrendszer által kijelölt rendszere. Maga a program tulajdonképpen egy terv és egy fejlesztési költségvetés együttese, mely az uniós támogatások, és a kapcsolódó nemzeti hozzájárulások felhasználását szabályozza. Lényeges eleme, hogy nem éves, hanem hosszabb távú tervezésen alapul, kapcsolódva ahhoz, hogy 1988 óta az EU költségvetését, a strukturális és (1993-tól a) kohéziós alapokból folyósított támogatásokat programozási periódusokra határozzák meg. A programozás alapvető funkciója tehát, hogy vezérfonala legyen az adott periódus EU támogatási politikájának.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Pufferterület:
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek.
 
forrás:
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
Területrendezés
Ramsari területek
A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, az iráni Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak módosításai alapján kihirdetett területek. Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez, és jelenleg 23 nemzetközi jelentőségű vizes élő hellyel rendelkezik, melyek összterülete 179 958 hektár.
 
forrás:
97/2005 (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK)
Területfejlesztés
Területrendezés
Vidékfejlesztés
Régió
(1) a hétköznapi fogalomhasználatban a területegység, térség, vidék, övezet, táj, körzet szinonimája. (2) A területi tudományokban a régió lehatárolt térrész, a környezetétől bizonyos természeti, társadalmi, gazdasági tényezők révén elkülönülő területi egység, általában a nemzeti és a települési szint között; a térség fogalmától a konkrét határvonal, a regionális kohézió, valamint a regionális identitástudat és regionális intézményesülés révén lehet megkülönböztetni. (3) A regionális politikában az ország és a település közötti - leggyakrabban az ország alatt közvetlenül lévő - területi szint (regionális szint) egysége, mely lehet közigazgatási (választott vagy delegált képviselettel) vagy nem közigazgatási (statisztikai, tervezési) funkciójú egység.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Regionális fejlesztés
Átfogó értelemben területegységre vetített fejlesztési elképzelések összessége, meghatározott térség fejlesztését célul kitűző tevékenységek tervezésének és megvalósításának összessége. Szűkebb értelemben a hazánk tervezési-statisztikai régióit érintő fejlesztési tevékenységet jelöli, az itt rendelkezésre álló források felhasználását meghatározó regionális operatív programok (ROROP vagy RTORTORTOP) tervezését és végrehajtását.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Regionális fejlesztés / regionális tervezés
A regionális fejlesztést tekinthetjük úgy, mint a régió jólétének növekedése, és mint az ehhez a növekedéshez vezető tevékenységek. A regionális fejlesztés erősen gazdasági irányultságú, ugyanakkor figyelembe vehet gazdasági és kulturális szempontokat is. A regionális tervezés a területhasználat tervezésének egy ágát jelenti, mely az infrastruktúra szervezésével, a települések növekedésével és a beépítetlen területekkel foglalkozik, regionális szinten. A regionális tervezés általában hozzájárul a regionális fejlesztéshez, de további célokat is betölthet, mint például a környezeti értelemben vett fenntarthatóság. Regionális tervezés alatt általában a területi tervezés tevékenységeit értik regionális szinten.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Regionális kohézió
A régiók szintjén zajló társadalmi és gazdasági szerveződés erősödése, amely e térségekben soktényezős társadalmi-gazdasági összefonódást, s így kohéziót hoz létre. A folyamat erősítheti a régió politikai, társadalmi, gazdasági szervezetei és lakossága körében a régióhoz való kötödést, a regionális identitás kialakulását, erősödését. A területfejlesztésben fontos cél egy-egy régión belül a kohézió erősítése a régió minél harmonikusabb területi rendszerének kialakulása végett.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Regionális Szempontból Hátrányos Helyzetű Térségek
Azokban a régiókban, ahol a hátrányos helyzetű kistérségek lakónépessége nem éri el a régió lakónépességének 30%-át, a régión belüli kohézió erősítése érdekében a regionális fejlesztési tanácsok regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségeket jelölhetnek ki
Regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségeket az országban három régió jelölhet és jelölt ki:
 • Közép-magyarországi régió regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségei: Ceglédi, Nagykátai, Aszódi, Dabasi kistérségek (4/2008. (IIII.01.) sz. hat.)
 • Közép-dunántúli régió regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségei: Ajkai, Pápai, Zirci, Adonyi, Dorogi kistérségek (144/2007. (XI.30.) sz. hat.)
 • Nyugat-dunántúli régió regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségei: Téti, Celldömölki, Lenti, Pannonhalmai kistérségek (87/2007. (XIIII.18.) sz. hat.)
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Regionálisan kiemelt térségek
Olyan speciális térségek - pl. nemzeti parkok, kiemelt üdülőkörzetek, környezeti szempontból veszélyeztetett térségek - amelyek egységes fejlesztési, esetleg szabályozási kezelést igényelnek, több régiót érintenek, és törvényi előírás nélkül az érintett régiók önkéntes partnerségen alapuló együttműködésével biztosítható integrált fejlesztésük.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés