Fogalomtár

INTERREG
Interregional Co-operation Programme. 2006-ig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozott közösségi kezdeményezés, mely a határokon átnyúló, nemzetek és régiók közötti együttműködést támogatta. 2007-től a strukturális és kohéziós politika önálló, 3. célkitűzése lett a határokon átnyúló területi együttműködés, amelyet továbbra is az ERFA finanszíroz.
 
forrás:
EU regionális politika
Területfejlesztés
IPA
Instrument for Pre- Accession Assistance. 2007. január 1-jétől működő Előcsatlakozási Támogatási Eszköz. Tevékenysége kiterjed a tegjelölt, (Horvátország, Macedónia, Törökország) valamint a potenciális tegjelöltekre (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia) is. Az IPA létrehozásával egy alapba vonták össze a korábbi PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS alapokat.
 
forrás:
EU regionális politika
Irányító Hatóság (IH)
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.
 
forrás:
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
Vidékfejlesztés
ISPA
Instrument for Structural Policies for Pre-Accession. Az előcsatlakozási szakaszban lévő országok strukturális felzárkózását segítő eszköz, mely 2007-ig működött. Feladatait az IPA vette át.
 
forrás:
EU regionális politika
Területfejlesztés
Jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhely
Olyan megállóhely, ahol legalább 1000 utas/nap munkanapi átszálló utasforgalom számolható.
 
forrás:
2011. évi  LXXXVIII tv. a Budapesti agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV törvény módosításáról
Területrendezés
Jóváhagyandó munkarészek
Azok a településrendezési/településfejlesztési eszközök, amelyek önkormányzati határozattal (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv és leírása) és/vagy önkormányzati rendelettel (helyi építési szabályzat és szabályozási terv, ill. főváros estében a fővárosi építési keretszabályzat és szabályozási keretterv valamint a kerületek esetében a kerületi építési szabályzat és a kerületi szabályozási terv )  kerülnek elfogadásra.
 
forrás:
saját definíció
Településrendezés
Kapcsolódás
Egy meghatározott település kapcsolódása a más városi településekkel és nagyobb hálózatokkal való közlekedési és kommunikációs/telekommunikációs kapcsolatok számára, természetére és kapacitására vonatkozik. A kapcsolódás foka nem csak a fő közlekedési és kommunikációs hálózatok közelségétől függ, hanem elsősorban ezen hálózatok elérési pontjainak közelségétől (vasútállomások, autópályák felhajtói). A kapcsolódás fogalmát mind a közlekedési, mind a telekommunikációs hálózatokra vonatkozóan használják.
Lásd még: Eukorridor, Elérhetőség
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Településfejlesztés
Kedvezményezett települések
Vannak olyan települések is, melyek nem kedvezményezett kistérség területén találhatók, de elmaradottnak minősülnek. Ezért indokolt elkülöníteni egyrészt a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak és / vagy a jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősített településeket. Ezen települések listáját a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak kell minősíteni azokat a településeket, amelyeknek a komplex mutatója kisebb, mint az összes település komplex mutatójának átlaga. Jelentős munkanélküliséggel sújtottnak kell minősíteni azokat a településeket, amelyekben a munkanélküliségi arány számított mutatója meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Kedvezményezett térség-típus rendszer
A szűkebb értelemben vett központi területfejlesztési politika megvalósításának egyik legfontosabb eszköze. E rendszerbe a kistérségi szintű, a társadalmi - gazdasági fejlettségben elmaradott területek tartoznak. A területfejlesztési politika ezen eszköze az ország egésze szintjén jelentkező legsúlyosabb térszerkezeti feszültségek oldását célozza, a területileg szelektív és erősen koncentrált beavatkozások révén. A meghatározott módszertan alapján lehatárolt kedvezményezett térségekbe kell koncentrálni - a pozitív diszkrimináció elvének értelmében - a területfejlesztési források legnagyobb részét, hogy ilyen módon csökkentsék ezek társadalmi, gazdasági elmaradottságát. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek speciális módszertan - különböző területi folyamatok alakulását jelző mutatók - alapján kerülnek lehatárolásra. E csoporton belül két kategória kerül elkülönítésre: (1) a fejlettségben elmaradott térségek a legfejletlenebb kistérségek (maximum az ország lakosságának 30%-át foglalják magukba); (2) a fejlettségben súlyosan elmaradott térségek a legrosszabb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkező kistérségek (összesen az ország lakosságának 10%-át tehetik ki).
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Kertgazdasági terület
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében lehatárolt egykori zártkerti területek, ahol a terület művelése, használata a kertgazdasági jelleget alátámasztja.
 
forrás:
2000. évi CXII törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításról
Területrendezés
Kerületi építési szabályzat
A fővárosi kerületi önkormányzatnak – a fővárosi építési keretszabályzat keretein belül – a kerület egészére vonatkozóan kerületi építési szabályzatot kell megállapítania. A fővárosi és a kerületi önkormányzat megállapodása esetén kisebb területegységre is megállapítható kerületi építési szabályzat. (rendelettel jóváhagyandó munkarész).
 
forrás:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Településrendezés
Kerületi szabályozási terv
A kerületi építési szabályzatot rajzi formában ábrázolja (a fővárosi településrendezési terv része, rendelettel jóváhagyandó munkarész).
 
forrás:
saját definíció
Településrendezés
Kiegyenlítő intézkedés
A magterület és az ökológiai folyosó állapotára, egységességére, az élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatokra negatív hatást gyakorló tevékenység esetén a várható kedvezőtlen hatással arányos, az adott magterületen, ökológiai folyosó területén vagy más természeti területen elvégzendő helyreállítási vagy fejlesztési feladat.
 
forrás:
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
Területrendezés
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület
Országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók.
 
forrás:
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
Területrendezés
Kiemelt jelentőségű mellékút
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében a főúthálózattal együtt a térségi együttműködésben fontos szerepet betöltő - végpontjaikon általában az országos főúthálózathoz csatlakozó - a főutak és egyéb mellékutak között átmeneti kategóriát képező közúthálózati elem, amely kialakítására a főutakénál kevésbé szigorú műszaki előírások vonatkoznak.
 
forrás:
2000. évi CXII törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításról
Területrendezés
Kiemelt térség
Egy vagy több megyére (a fővárosra) vagy azok meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területi egység, amely egységes tervezéséhez és fejlesztéséhez országos érdekek fűződnek.
 
forrás:
Területfejlesztés
Területrendezés
Vidékfejlesztés
Kiemelt térség és a megye szerkezeti terve
A térségi területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében meghatározó terv.
 
forrás.
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
Területrendezés
Kiserőmű
A villamos energiáról szóló törvényben meghatározott, engedélyköteles kiserőművek közül az 5 MW, és az ezt meghaladó, de 50 MW-nál kisebb teljesítőképességű kiserőmű.
 
forrás:
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
Területrendezés
Kistérség
(1) statisztikai területi egység, az európai statisztikai rendszerben LAU 1 szint (korábban NUTS 4). (2) Több település funkcionális együttműködéseként önkormányzati társulások formájában létrejött terület, mely nem követi szükségszerüen a statisztikai kistérségek határait.
 
forrás:
97/2005 (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK)
Területfejlesztés
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
Országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas funkcióját – környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi – egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak.
 
forrás:
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
Területrendezés