Fogalomtár

Területfejlesztési politika
Az ország és az egyes térségek területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és az ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló meghatározása és érvényesítése.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Területfejlesztési politika fejlesztési alapelvei
A területfejlesztési politikai tervezés és a végrehajtás során érvényesítendő, elsősorban módszertani jellegű elvek. A horizontális szempontoktól eltérően érvényesítésük nem fogalmazható meg önálló horizontális célként.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Területfejlesztési program
Az 1996. évi XXI. tv-ben (tv. A területfejlesztésről és a területrendezésről), a 1998/18-as KTM rendelet előírásainak megfelelő területi tervdokumentum. A hazai jogszabályok szerint a területfejlesztési program lehet középtávú stratégiai program (röviden: stratégia) és rövidtávú operatív program. A program rögzíti a koncepcióban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges eszközöket, és ha szükséges részletezi a koncepció céljait a program időtávjára. A programok az eszközöket jelentő fejlesztési beavatkozásokat manapság jellemzően prioritásokba (korábban rész- és alprogramokba) rendezik. A programokban mindig szerepel az egyes beavatkozások felelőseinek megnevezése, ütemezése, időtávja. Egy régió területfejlesztési operatív programja (RTORTORTOP) nem egyezik meg a régió ÚMFT-hez csatlakozó regionális operatív programjával (ROROP), az előbbi a hazai, az utóbbi pedig az uniós fejlesztési források felhasználásról szól.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Területfejlesztési projektek
A területfejlesztési projektek olyan köztestületek által létrehozott és irányított projektek, melyek különböző szinteken pozitívan járulnak hozzá a területi fejlődéshez. A területfejlesztési projektek magukban foglalhatják az infrastruktúrafejlesztéssel foglalkozó munkálatokat, az egyes területek gazdasági fejlesztésének elősegítését, városrehabilitációs intézkedéseket, a sérült ökoszisztémák helyreállítását stb. Általában a területfejlesztési projektek az átfogóbb területfejlesztési stratégiák elemei. Míg egyes területfejlesztési stratégiák felülről irányítottak (top-down) és többnyire hatóságokat vonnak be, addig mások inkább alulról szerveződőek (bottom-up) és nagy arányban bevonják a civil társadalmat, valamint a magánérdekeket (például a köz- és magánszféra együttműködései).
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Területfejlesztési tanács
A területfejlesztés országos, regionális és megyei szinten működő szervei, amelyek a területfejlesztésben érdekelt szervezetek partnerségének, együttműködésének elvére épülnek.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Területfejlesztési Tervek
Az 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről a területfejlesztési koncepciót és programot azonosítja területfejlesztési tervdokumentum-típusokként. A jogi kategóriákon túlmenően, jelen kézikönyvben, területfejlesztési tervekként kezeljük az uniós forrásból finanszírozott regionális és a határ menti térségekre vonatkozó operatív programokat is. A területfejlesztési tervek elsősorban a környezeti, társadalmi, gazdasági struktúrák kívánatos jövőjével, térszerkezetükkel, és az ehhez vezető lépésekkel foglalkoznak. A területrendezési tervektől eltérően nem határoznak meg pontos területi lehatárolást, az épített környezet lehetséges műszaki-fizikai paramétereit.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Területfelhasználási egység
A település igazgatási területének a jellemző rendeltetés szerint megkülönböztetett területegysége, amely a jellemző, vagy kijelölt településfunkciónak biztosít helyet.
 
forrás:
253/1997 (XII.20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
Településrendezés
Területhasználat
Az OTK-ban a térhasználat részeként értelmezett kifejezés. Az ország területének felhasználási kategóriáit jelöli. Elsősorban a települések nem lakott területeinek használatára vonatkozik, a jellemző gazdasági ágazatok szerint tipizál. Az agrárágazaton belüli tipizálása általában kisebb felbontású, mint a földhasznosításé (ez alól csak bizonyos tematikus jellegű területhasználati tipizálás lehet kivétel), de szerepel benne külön szántóföldi művelési, gyep- és legelőgazdálkodási, erdőgazdálkodási, valamint bányászati, ipari, közlekedési kategória.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Területhasználati tervezés, övezetekre osztás
A területhasználati tervezés a közpolitikák egy olyan ága, mely több tudományágat ötvöz annak érdekében, hogy hatékony módon előírja és szabályozza a terület használatát. A terület, az erőforrások, a létesítmények és szolgáltatások tudományos, esztétikai és precíz beosztását jelenti, abból a célból, hogy biztosítsák a fizikai, gazdasági, társadalmi és környezeti hatékonyságot, a városi és vidéki közösségek egészségét, jólétét. Az övezetekre osztás fontos eleme a területhasználat tervezésnek. Szokás szerint magában foglalja az adott zónán belül elfogadható tevékenységtípusokat (például nyílt terek, lakóövezeti, mezőgazdasági, kereskedelmi vagy ipari), a sűrűséget, amelyeknél ezek a tevékenységek végezhetők, illetve a térstruktúrák által elfoglalható térszerkezetek nagyságát, stb.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Településfejlesztés
Településrendezés
Területfejlesztés
Területi Agenda
Az Európai Unió területi menetrendje 2007 májusában került elfogadásra a területfejlesztésért felelős miniszterek közös vállalásaként. A dokumentumban kijelölésre kerültek az új európai területfejlesztési irányelvek, melyek egy, a területi sokféleségre épülő, erősebb európai versenyképesség célját szolgáló fejlesztéspolitikát irányoznak elő. A végrehajtásért az aláíró miniszterek és – a tagállamok felkérése alapján – az Európai Bizottság a felelős.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
EU regionális politika
Területi alapú szemlélet („place-based”)
A területi alapú szemlélet alatt a térségi alapú gondolkodásmódot, a különböző jelenségek és fejlesztések térségi alapú megközelítését értjük. A „térség alap” nemcsak közigazgatási, statisztikai területegységeket jelenthet, hanem szükség szerint igazodhat a területi jelenségek természetes térszerveződéseihez (pl.: tájak, vonzáskörzetek).
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Területfejlesztés
Területi célok
Az OTK egy-egy konkrét térségre, vagy térségtípusra irányuló céljai, melyek az érintett területek fejlesztésén keresztül közvetve befolyásolják az ország területi rendszerét. E célok bizonyos átfogó célok elemeire épülnek, egyúttal azok elérését segítik középtávon.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés
Területi együttműködés
Területi együttműködés alatt a területfejlesztési politikákkal kapcsolatos olyan közös tevékenységek kialakítását értjük, ami különböző közigazgatási fennhatóság alatt lévő területekre vonatkozik. A területi együttműködés különösen fontos az országhatárok mentén, de egyazon állam különböző közigazgatási egységei között is releváns. A területi együttműködés célja a területi integráció erősítése és a területfejlesztés versenyképesebb és fenntarthatóbb formáinak elősegítése az egyedi, megosztott, kooperáció nélküli területfejlesztési tevékenységek helyett. A területi együttműködést a különböző szintű hatóságok irányítják, de más egyéb típusú résztvevők is társulhatnak (civil szervezetek, magánszektor, civil társadalom).
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Területi fejlesztés
Területi fejlesztés alatt azt a folyamatot értjük, amin keresztül az emberi társadalmak által lakott területek földrajzi adottságai fokozatosan átformálódnak. Ez jelenti a fizikai alkotóelemeket (infrastruktúra, táj- és városkép, stb.), de ugyanúgy a területi struktúrát, vagy a településmintákat is, pl. a népesség és emberi tevékenység földrajzi eloszlása, különösen a városok mérete szerint és a közöttük lévő kapcsolatok tekintetében. A területi fejlesztés egy átfogó fogalom, amit a közpolitikák egyik célkitűzéseként is használnak („területi fejlesztési politika”). Ez az átfogó karakter abból ered, hogy nem csak az adott régió gazdasági növekedése a cél, hanem a gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális értelemben vett fenntarthatósága is. Ezért a területfejlesztésnek van egy magas minőségi dimenziója, ami a közpolitikák megfogalmazásában és végrehajtásában is jelentős koherenciát követel meg. Ez jól kifejezi a jelenlegi európai körülményeket, amit az alacsony növekedési ráták és jelentős regionális különbségek jellemeznek. Míg a világháború utáni évtizedek erős növekedési periódusában a területre vonatkozó közpolitikák legfontosabb feladata a növekedési folyamat irányítása volt a területhasználat szabályozásán, az infrastruktúra biztosításán és a beruházások vonzását célzó ösztönzőkön keresztül (a kapcsolódó politikai fogalmak a „területi tervezés”, “aménagement du territoire”, “Raumordnung”, “Ordenación del territorio” stb. voltak), addig a terület fejlesztése egy általános prioritássá vált a foglalkoztatás és szolgáltatások biztosítása, valamint a területi különbségek csökkentése érdekében.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Területi hatásértékelés
A területi hatásértékelés egy olyan módszer, aminek célja azon lehetséges hatások azonosítása, melyeket a területi szempontból releváns közpolitikák, intézkedések és projektek gyakorolhatnak a területre, különös tekintettel a területi fenntarthatóságra és kohézióra. Ebben a vonatkozásban az azonosítandó területi hatások gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális természetűek lehetnek. Összefüggésben állhatnak az elérhetőségben, biodiverzitásban, helykiválasztási preferenciákban, regionális / helyi munkalehetőségekben, életminőségben bekövetkezett változásokkal. A területi hatásértékelésekre azért van szükség, mert számos ágazati politika / projekt befolyásolja egy terület fejlődését anélkül, hogy szükségszerűen hozzájárulnának a területfejlesztési szakpolitikák célkitűzéseinek megvalósításához. Az ex-post (utólagos) területi hatásértékelések azt mutatják meg, hogy a múltban alkalmazott politikák hogyan befolyásolták a terület fejlődését, és ebből milyen tanulságokat lehet levonni. Hasznosak figyelem-felkeltési célokra, valamint az értékelési módszerek tökéletesítésére. Az ex-ante (előzetes) területi hatásértékelések ahhoz szükségesek, hogy előre jelezzék a jövőbeni politikák lehetséges hatásait és ezáltal segítsék elő a különböző lehetséges politikai alternatívák közötti választást. A területi hatásértékelés módszere összetett természetű a nagyszámú figyelembe veendő kölcsönhatás miatt. Ezért ennek kidolgozása és tökéletesítése még mindig folyamatban van.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Területi kohézió
A területi kohézió fogalma a Guiding Principles és az ESDP által meghatározott területi fejlődés átfogó célkitűzése. Bár tartalmazzák a legmagasabb szintű hivatalos dokumentumok, a területi kohézió fogalma mindezidáig nem határozták meg hivatalosan. Általában csak, mint a társadalmi és gazdasági kohézió célkitűzések kiegészítőjeként van megemlítve, és célja az egész terület harmonikus és homogén fejlődésének elősegítése. Széles körű megegyezés van arról a tényről, hogy a területi kohézió egy többdimenziós fogalom, ami legalább három összetevőből áll:
  • Területi minőség: a lakó- és munkakörnyezet minősége, összehasonlítható életszínvonal a területek között, hasonló hozzáférés az általános szolgáltatásokhoz és tudáshoz.
  • Területi hatékonyság: erőforrás-hatékonyság az energiával, területtel és természeti erőforrásokkal kapcsolatosan; a terület gazdasági szerkezetének és vonzerejének versenyképessége; külső és belső elérhetőség; a globalizációs folyamatokhoz kapcsolódó szétbomlasztó erőkkel szembeni ellenállás képessége; a régiók közötti területi integráció és együttműködés.
  • Területi identitás: a „társadalmi tőke” jelenléte, képesség közös jövőbeli víziók megalkotására; helyi szaktudás (know-how) és jellegzetességek; termékeny „elhivatottság” és minden terület saját versenyelőnye.
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
EU regionális politika
Területfejlesztés
Területi kormányzás
A területi kormányzás egy átfogó fogalom, ami azt a módot jellemzi, ahogyan a területi szempontból releváns politikákat együttesen alkalmazzák. A területi kormányzást a területfejlesztési politikák céljainak eléréséhez való hozzájárulás tekintetében értékelik. A területi kormányzás a közpolitikák többszintű és szektorokon átívelő kapcsolatainak minőségének az eredménye, és ezen politikák alakításában és végrehajtásában való horizontális és vertikális együttműködésre vonatkozik. Ebből a szempontból a Guiding Principles-ben megfogalmazott szubszidiaritás és kölcsönösség alapelvei különös fontossággal bírnak. „A kormányzás értelmezhető úgy, mint a társadalmi-területi dinamikák tervezésének és irányításának innovatív megosztott formákban történő érvényesítése és végrehajtása. A legegyszerűbb szintjén ezért a területi kormányzás jelentheti a kormányzás általános elveinek kulturális beágyazottságát és gyakorlati alkalmazását a területfejlesztési politikákban... a megalapozott területi kormányzás célja a területi dinamikák kezelése a különböző köz- vagy magánszereplők által tervezett különböző politikák területi következményeinek jelzésén keresztül. Cél a közösen jóváhagyott célokban való megállapodás, valamint a megosztott felelősségek kereteinek megállapítása a területfejlesztési stratégiák és politikák alkalmazásán keresztül.” A területi kormányzás minőségének javítása gyakran igényli a regionális és helyi hatóságok szerepének erősítését, ezáltal biztosítva a koherenciát és a területen alkalmazott közpolitikák hatékonyságának növelését.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Területi potenciál
Felismerték, hogy minden terület rendelkezik egyedi potenciálokkal (vagy tőkével), ami különbözik más területekétől és ami olyan tényezők sokasága által meghatározott, mint a terület földrajzi helyzete, mérete, adottságai, olyan tényezőkkel együtt, mint a termelés és infrastruktúra, éghajlat, természeti erőforrások, életminőség és környezetminőség, vagy a városok agglomerációs gazdasága, üzleti inkubátorházak, ipari körzetek, vagy más, a tranzakciós költségeket csökkentő üzleti hálózatok. Más összetevőknek erősebb társadalmi és kulturális jellege van, ide tartoznak az olyan tényezők, mint a hagyományok, megállapodások, informális szabályok, amelyek megengedik, hogy a gazdasági szereplők együtt dolgozzanak bizonytalan környezetben, szolidaritás és kölcsönös támogatás. A területi potenciál fogalma egy kevésbé kézzelfogható dimenziót is magában foglal, ezek az intézmények kombinációinak kimeneteléhez, a szabályozásokhoz, gyakorlatokhoz, szereplőkhöz kapcsolódnak, csakúgy, mint a gyártókhoz, kutatókhoz, döntéshozókhoz, ez egy bizonyos kreativitást és innovációt tesznek lehetővé. A területi potenciál (vagy tőke) fogalma megalapozza azokat a belső növekedési elméleteket és stratégiákat, amiket a ’70-es évektől kezdve alakítottak ki és alkalmaztak, reagálva ezzel az instabilitásra és a külső tényezők negatív hatásaira, amik munkanélküliséget, üzletek bezárását, vagy áttelepülését okozták. Az elmúlt években a területi potenciál fogalma újra aktuálissá vált főleg az Európai Unión belüli nemzetközi és régiók közötti növekvő verseny, valamint a felgyorsuló globalizáció miatt.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)
Területfejlesztés
Területi szabályozási elemek
Szabályozási terven jelölt építési hely, építési telken belüli védőterület, műemlék telke.
 
forrás:
253/1997 (XII.20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
Településrendezés
Területi szint
A földrajzi tér (pl. ország) horizontális térfelosztásával létrejött egyenrangú területegységek rendezett halmaza. Egy térség több területi szintre tagolódhat (pl. kontinens országokra, régiókra, vagy egy ország régiókra, megyékre, kistérségekre), a regionális politika körébe az országos szint alatti, közigazgatási, tervezési, statisztikai területi szintek a fontosak.
 
forrás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
Területfejlesztés