Intézmények, szervezetek

Nyomtatóbarát változat
Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóság (Directorate General for Regional Policy)
A Regionális Politikai Főigazgatóság feladata, hogy az uniós régiók és tagállamok fejlettségi szintje között mutatkozó egyenlőtlenségek mérséklésével erősítse a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. Ebből kifolyólag a regionális szakpolitika kedvezően hat az EU általános gazdasági teljesítményére is. A regionális politikáért Johannes Hahn európai biztos felel.
 
Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning - CEMAT)
A tanácsban az Európa Tanács 47 tagállamának képviselői vesznek részt, közös célkitűzésük a fenntartható területi fejlődés megvalósítása az európai kontinensen. A tanács területi tervezéshez kapcsolódó tevékenysége 1970-ben kezdődött Bonnban az első CEMAT (European Conference of Ministers responsible for Regional Planning) eseménnyel. Az elmúlt években számos irányadó ajánlás született a területi tervezéshez kapcsolódóan. A legfontosabb ilyen dokumentum a 12. ülésen, Hannoverben elfogadott az Európai Kontinens Fenntartható Területfejlesztési Irányelvei (2000), mely 2002-ben beépült az Európa Tanács miniszteri Bizottságának tagállamokhoz szóló ajánlásába. Az irányelvek kiemelik az emberi jogok és a demokrácia területi dimenzióját
 
Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottság (European Parliament Committee of Regional Development - EP REGI)
Az Európai Parlament ezen bizottságának hatásköre a regionális és kohéziós politikára terjed ki, különösen:
(a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Unió regionális politikájának egyéb eszközei,
(b) egyéb uniós politikák gazdasági és társadalmi összetartásra való hatásának értékelése,
(c) az Unió strukturális eszközeinek összehangolása,
(d) a legkülső régiók és szigetek, valamint a határokon átnyúló és régiók közötti együttműködés,
(e) kapcsolattartás a Régiók Bizottságával, a régiók közötti együttműködés szervezeteivel, továbbá a helyi és regionális hatóságokkal.  
2006. december 14-i ülésén az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy a bizottság hatáskörébe utalja a városi dimenziót.
Elnök: Danuta Hübner.
 
Európai Régiók Gyűlése (Assembly of European Region)
az 1985-ben alapított AER az európai régiók legnagyobb független szervezete, mely 33 országból több mint 270 régiót, valamint 16 interregionális szervezetet foglal magában. A szervezet feladati közé tartozik a szubszidiaritás és regionális demokrácia elveinek támogatása, a régiók politikai befolyásának növelése az európai intézményeken belül, a régiók támogatása az unió bővítési és globalizációs folyamatokban, valamint az interregionális együttműködések elősegítése Európán belül és azon kívül is.
A szervezet elnöke Michèle Sabban, Ile-de-France alelnöke, a főigazgatóság székhelye Strasbourg (F), kihelyezett irodák Brüsszelben (B) és Gyulafehérvárott/Alba Iulia (RO) működnek.
 
Az 1994-ben, az Európai Unióról szóló szerződés értelmében létrehozott Régiók Bizottsága (RB) Európa regionális és helyi hatóságainak képviselőit tömörítő tanácsadó testület. Mielőtt egyes helyi és regionális irányítást érintő kérdésekben (például regionális politika, környezetvédelem, oktatás és közlekedés) uniós döntéseket fogadnak el, ki kell kérni az RB véleményét. Az Elnökséget az RB politikai hajtóerejének tekinthetjük, amennyiben minden egyes mandátumidőszak kezdetén kidolgozza bizottságunk politikai programját, felügyeli annak végrehajtását, illetve általában véve koordinálja a plenáris ülések és a szakbizottságok munkáját. Az Elnökség általában évente hét alkalommal ülésezik: az öt brüsszeli plenáris ülés és a két rendkívüli ülés előtt, mely utóbbiak a Tanács soros elnökségét ellátó tagállamban kerülnek megrendezésre. Tekintettel politikai hajtóerőként játszott szerepére, az Elnökségnek tükröznie kell az RB-ben meglévő pluralizmust - különösen a politikai pluralizmust. Ezért az Elnökség összetétele a következőképen alakul:
  • az elnök
  • az első alelnök
  • 27 további alelnök (tagállamonként egy)
  • 27 egyéb tag
  • a politikai csoportok elnökei
Az RB-nek a 27 uniós tagállamból delegált 344 tagja van, tevékenysége pedig 6 különböző szakbizottság köré szerveződik. Ezek a szakbizottságok javaslatokat vizsgálnak és vitatnak meg, hogy a kiemelten fontos kérdésekről hivatalos véleményeket dolgozzanak ki. Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország és az Egyesült Királyság egyenként három hellyel; Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Görögország, Magyarország, Írország, Litvánia, Hollandia, Portugália, Románia, Szlovákia és Svédország egyenként két hellyel; Ciprus, Észtország, Lettország, Luxemburg, Málta és Szlovénia egyenként egy hellyel rendelkezik. Az Elnökség általában évente hét alkalommal ülésezik: az öt brüsszeli plenáris ülés és a két rendkívüli ülés előtt, mely utóbbiak a Tanács soros elnökségét ellátó tagállamban kerülnek megrendezésre.